Strona główna

Zdjęcie budynku MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17

Tel. (+48 32) 2510-087

Fax (+48 32) 2510-087 wew. 136, 129

e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

NIP: 954-11-87-173

Regon: 003451387

Aktualności

30.12.2016: Nowe świadczenie "Za życiem"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, iż od 02.01.2017 będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

10.05.2017: UDZIAŁ PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH W KONFERENCJI „WCZESNA DIAGNOZA I CO DALEJ?...”

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w dniu  26.04.2017 r. uczestniczyli w konferencji dot. problematyki wspierania osób niepełnosprawnych. Organizatorami konferencji był Zespół Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Regionalne Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin. Konferencja zorganizowana została na terenie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINIBA) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Gościem konferencji był m.in. Pełnomocnik Prezydenta miasta Katowice ds. Osób Niepełnosprawnych Izabela Górecka.

9.05.2017: INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH W REALIZACJĘ PROGRAMU „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ” DLA KATOWICKICH SENIORÓW

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach aktywnie uczestniczyli w tworzeniu programu „Bezpieczna Przystań” na lata 2017 – 2018. Obecnie w ramach w/w programu prowadzą dla seniorów spotkania w dzielnicach miasta w ramach modułów poświęconych bezpieczeństwu socjalnemu seniorów.

9.05.2017: INFORMACJA DOTYCZĄCA AUDYCJI W RADIU KATOWICE NA TEMAT ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH W REALIZACJĘ PROGRAMU „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ” DLA KATOWICKICH SENIORÓW

W Katowicach ruszył cykl spotkań dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa seniorów. W ramach Akademii seniorzy będą mogli uczestniczyć w spotkaniu z policjantem, strażakiem, pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, specjalistą Narodowego Banku Polskiego oraz ratownikami medycznymi z Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

25.04.2017: Wyniki otwartego naboru partnerów do realizacji działań na rzecz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności młodzieży i jej środowiska rodzinnego i rówieśniczego „Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach”

Miasto Katowice (Lider projektu), działając przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach ogłasza wyniki otwartego naboru partnerów do realizacji działań kierowanych do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności młodzieży i jej środowiska rodzinnego i rówieśniczego w ramach projektu: „Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata    2014- 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (Z

25.04.2017: Wyniki otwartego naboru partnerów do realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych „Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach”

Miasto Katowice (Lider projektu), działając przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach ogłasza wyniki otwartego naboru partnerów do realizacji działań kierowanych do osób niepełnosprawnych w ramach projektu: „Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata    2014- 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).

12.04.2017: Wyniki otwartego naboru partnerów do realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych "Katowice Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych"

Miasto Katowice (Lider projektu), działając przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach ogłasza wyniki otwartego naboru partnerów do realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach projektu: "Katowice Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych – etap I" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata    2014- 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).

5.04.2017: Wyniki otwartego naboru partnerów do realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych ,,Katowice Miasto Otwarte – Organizowanie Społeczności Lokalnej”

Miasto Katowice (Lider projektu), działając przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach ogłasza wyniki otwartego naboru partnerów do realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach projektu: "Katowice Miasto Otwarte - Organizowanie Społeczności Lokalnej – etap I" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).:

3.04.2017: Pilotażowy program "Aktywny samorząd" na 2017 rok

UWAGA!!!

 

Dnia 19.04.2017 roku następuję rozpoczęcie przyjmowania wniosków w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd 2017 - Moduł I

Termin zakończenia przyjmowania wniosków upływa w dniu 30.08.2017 roku

Druki wniosków do pobrania

 

 

 

30.03.2017: OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW nr PI.0402.5.2.2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, działając na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Katowice nr OZ-II.077.232.2017 z dnia 22 marca 2017 roku, na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2016 poz. 217) ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów do realizacji projektu pn. ,,Ramię w ramię.