Wymagane dokumenty Rodzina 500 plus

Wymagane dokumenty do wniosku świadczenie wychowawcze

Dokumenty dotyczące wnioskodawcy:

Potwierdzenie tożsamości -  dokument tożsamości ze zdjęciem do wglądu pracownika.

 

Wymagane dokumenty zależne od indywidualnej sytuacji:

  • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach  
  • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.
  • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.
  • Karta pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
  • Karta pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy.
  • Inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Do pobrania:

Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (pdf, 575 KB)

Informację wytworzył: 
Sylwia Bochenek
Data wytworzenia informacji: 
31.07.2017
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek