OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW nr PI.0402.5.2.2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, działając na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Katowice nr OZ-II.077.232.2017 z dnia 22 marca 2017 roku, na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2016 poz. 217) ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów do realizacji projektu pn. ,,Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach”, planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 (RPO WSL 2014-2020), Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).

Informacja o naborze partnera - Ramię w ramię (DOC. 235 KB)

Załącznik nr 1 - karta zgłoszenia partnera (Doc. 57 KB)

Załącznik nr 2 - formularz oferty (DOC. 57,5 KB)

Załącznik nr 3 - treść oświadczeń (DOC. 53 KB)

Załącznik - nr 4 słowniczek (DOC. 52 KB)

 

 

 

Informację wytworzył: 
Krzysztof Kryś
Data wytworzenia informacji: 
30.03.2017
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Mariusz Nowak