Wyniki otwartego naboru partnerów do realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych ,,Katowice Miasto Otwarte – Organizowanie Społeczności Lokalnej”

Miasto Katowice (Lider projektu), działając przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach ogłasza wyniki otwartego naboru partnerów do realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach projektu: "Katowice Miasto Otwarte - Organizowanie Społeczności Lokalnej – etap I" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).: Protokół z oceny ofert partnerskich(DOC 33 KB)

Informację wytworzył: 
Kinga Grzybek
Data wytworzenia informacji: 
5.04.2017
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Mariusz Nowak