Wyniki otwartego naboru partnerów do realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych "Katowice Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych"

Miasto Katowice (Lider projektu), działając przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach ogłasza wyniki otwartego naboru partnerów do realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach projektu: "Katowice Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych – etap I" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata    2014- 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).

Protokół z oceny ofert partnerskich.(DOC.58,5 KB)

Informację wytworzył: 
Kinga Grzybek
Data wytworzenia informacji: 
12.04.2017
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Mariusz Nowak