Wyniki otwartego naboru partnerów do realizacji działań na rzecz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności młodzieży i jej środowiska rodzinnego i rówieśniczego „Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach”

Miasto Katowice (Lider projektu), działając przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach ogłasza wyniki otwartego naboru partnerów do realizacji działań kierowanych do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności młodzieży i jej środowiska rodzinnego i rówieśniczego w ramach projektu: „Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata    2014- 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).

Protokół z wyboru oferty (doc, 56 KB)

Informację wytworzył: 
Agnieszka Krawczyk
Data wytworzenia informacji: 
25.04.2017
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Mariusz Nowak