OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW nr PI.0402.41.2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, działając na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Katowice nr OZ-II.077.709.2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku, na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 poz. 217) ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów do realizacji projektu pn. ,,Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”, planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 (RPO WSL 2014-2020), Oś Priorytetowa  IX Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR.

Informacja o naborze partnera - Damy radę (DOC. 174,5 KB)

Załącznik nr 1 - karta zgłoszenia partnera (DOC. 64,5 KB)

Załącznik nr 2 - formularz oferty (DOC. 76 KB)

Załącznik nr 3 - treść oświadczeń (DOC. 62 KB)

Informację wytworzył: 
Izabela Rzychoń
Data wytworzenia informacji: 
30.06.2017
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Mariusz Nowak