Wyniki otwartego naboru partnerów nr PI.0402.41.2017 do realizacji projektu pn. ,,Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”

Miasto Katowice (Lider projektu), działając przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach ogłasza wyniki otwartego naboru partnerów do realizacji działań w projekcie pn. ,,Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 (RPO WSL 2014-2020), Oś Priorytetowa  IX Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR.

Protokół z oceny ofert partnerskich (DOC. 779 KB)

 

 

Informację wytworzył: 
Krzysztof Kryś
Data wytworzenia informacji: 
25.07.2017
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Mariusz Nowak