Kto jest uprawniony do otrzymania świadczenia

Tu dowiesz się więcej na temat rządowego programu Dobry Start(serwis zewnętrzny)

Wniosek o świadczenie może złożyć:

  • rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej/regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej
  • pełnoletnia osoba ucząca się

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci lub osoby uczące się do ukończenia przez nie:

  • 20 roku życia
  • 24 roku życia - w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności

Kryterium dochodowe

Brak

Wysokość świadczenia

300 zł raz w roku

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie
  • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego

Tu pobierzesz druk wniosku o ustalenia prawa do świadczenia Dobry start (PDF, 443 KB)

Informację wytworzył: 
Joanna Piotrowska
Data wytworzenia informacji: 
6.06.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek