Termin i sposób załatwienia sprawy

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry start są przyjmowane :

  • od 1 lipca do 30 listopada – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną
  • od 1 sierpnia do 30 listopada – w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną (listownie lub osobiście)

 

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

 

Przyznanie świadczenia Dobry start nie wymaga wydania decyzji.

W przypadku podania adresu poczty elektronicznej Ośrodek prześle Wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia.

 

Odmowa przyznania świadczenia kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (składa się je w Kancelarii Ośrodka, parter pokój 1)

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

Opłaty

Brak

 

Uwaga!

Wypłata świadczenia zostanie zrealizowana niezależnie od otrzymania informacji o przyznaniu świadczenia Dobry start.

Informację wytworzył: 
Joanna Piotrowska
Data wytworzenia informacji: 
6.06.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek