Wymagane dokumenty

W sytuacjach podanych poniżej do wniosku należy dołączyć dokumenty:

w przypadku opieki naprzemiennej

  • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach

W przypadku osób niepełnosprawnych powyżej 20 roku należy dołączyć do wniosku orzeczenie jednak jedynie w przypadku, gdy zostało wydane przez instytucje orzecznicze inne niż Powiatowy lub Miejski Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, na przykład:

  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub
  • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Informację wytworzył: 
Joanna Piotrowska
Data wytworzenia informacji: 
5.04.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek