Co powoduje ograniczenie świadczeń z ustawy o pomocy społecznej?

Pomoc może być ograniczona poprzez:

  • zmianę wysokości przyznanego zasiłku
  • gdy wnioskodawca zgłosi nowe okoliczności lub zmiany w jego indywidualnej sytuacji rodzinnej (w tym również zmiana wysokości dochodu) lub gdy pracownik socjalny z urzędu stwierdzi zmianę sytuacji;

ograniczenie wysokości, uchylenie przyznanego zasiłku, odmowę przyznania pomocy:

  • gdy wnioskodawca zgłosi nowe okoliczności lub zmiany w jego indywidualnej sytuacji rodzinnej (w tym również zmiana wysokości dochodu) lub gdy pracownik socjalny z urzędu stwierdzi zmianę sytuacji;
  • gdy osoba/rodzina nie współpracuje z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, w tym odmawia zawarcia kontraktu socjalnego lub nie dotrzymuje jego postanowień;
  • gdy osoba uzależniona odmówi podjęcia leczenia;
  • gdy osoba bezrobotna odmówi podjęcia zatrudnienia;
  • gdy osoba odmówi podjęcia lub przerwie szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, wykonywanie prac interwencyjnych, robót publicznych lub prac społecznie użytecznych a także odmówi lub przerwie udział w działaniach w zakresie integracji społecznej realizowanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);
  • gdy osoba nie wyrazi zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub jego aktualizacji.

 

 

Informację wytworzył: 
Katarzyna Czernecka
Data wytworzenia informacji: 
9.06.2014
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Bożena Miśkiewicz