Wolne miejsca w Dziennych Domach Pomocy Społecznej

Dzienne Domy Pomocy Społecznej są ośrodkami wsparcia przeznaczonymi dla osób samotnych lub osób w rodzinach, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy, a są jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.

 

Dzienne Domy Pomocy Społecznej zapewniają swoim pensjonariuszom następujące rodzaje usług:

 • pobyt w godz. 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku,
 • wyżywienie (śniadanie i obiad)
 • posiłki na wynos,
 • usługi higieniczne (natrysk, usługi pralnicze),
 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, załatwianiu spraw osobistych i urzędowych,
 • podnoszenie sprawności i aktywizowanie
 • pomoc w zaspokojeniu potrzeb zdrowotnych (pomoc w kontaktach z placówkami służby zdrowia, pomoc w zakupie leków)
 • działania wspomagające (pomoc psychologiczna, rekreacja, rozwijanie kontaktów ze środowiskiem i rodziną)

Usługi Dziennych Domów Pomocy Społecznej adresowane są do osób, które z różnych przyczyn wymagają wsparcia i pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Osoba kwalifikowana do Dziennego Domu Pomocy Społecznej powinna spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • wiek emerytalny,
 • orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności albo całkowita niezdolność do pracy lub całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • długotrwała choroba udokumentowana stosownym zaświadczeniem lekarskim, określającym rodzaj wymaganej opieki i okres w jakim ta opieka jest niezbędna.

 

W chwili obecnej Dzienne Domy Pomocy Społecznej dysponują wolnymi miejscami w ilości:
 

 • DDPS Nr 2, ul. Głogowska 23 – 3 miejsca na pobyt,
 • DDPS Nr 4, ul. Wiślana 9 – 3 miejsca na pobyt,
 • DDPS Nr 5, ul. Świdnicka 35a – 2 miejsca na pobyt,
 • DDPS Nr 6, ul. M. Oblatów 24 – 11 miejsc na pobyt,
 • DDPS Nr 7, ul. Gliwicka 74a – 2 miejsca na pobyt,
 • DDPS Dąb, ul. Dębowa 23 – 3 miejsca na pobyt,
 •  DDPS Brata Alberta, ul. Brata Alberta 4 -  9 miejsc na pobyt.

 

W celu uzyskania bliższych informacji, a także załatwienia formalności należy zgłosić się w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Katowicach

Informację wytworzył: 
Anna Górniak
Data wytworzenia informacji: 
26.07.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka