OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW nr PI.0402.28.2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, działając na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Katowice nr OZ-II.077.1275.2019 z dnia 28.08.2019 roku
na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 poz. 1431 z późn. zmianami), ogłasza

OTWARTY NABÓR PARTNERA

do realizacji projektu pn.
,,CENTRA SPOŁECZNOŚCIOWE W ŚRÓDMIEŚCIU I ZAWODZIU”

(zwanego dalej „Projektem”) planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 (RPO WSL 2014-2020), w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera - CS w Śródmieściu i Zawodziu (DOC. 235 KB)

Załącznik nr 1 - Wzór oferty (DOC. 38 KB)

Załącznik nr 2 - Szczegółowy kosztorys zadania (XLS. 225 KB)

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna (DOC. 61 KB)

Informację wytworzył: 
Krzysztof Kryś
Data wytworzenia informacji: 
24.09.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Mariusz Nowak