INFORMACJA DOT. OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW nr PI.0402.28.2019

INFORMACJA DOT. OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW nr PI.0402.28.2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, działając na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Katowice nr OZ-II.077.1275.2019 z dnia 28.08.2019 roku na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 poz. 1431 z późn. zmianami), informuje o przedłużeniu terminu składania ofert w ramach przedmiotowego naboru.

Oferty partnerstwa należy składać lub nadsyłać w jednej z następujących form:

w zaklejonej kopercie z dopiskiem >>Oferta partnerstwa w projekcie ,,Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu” w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr PI.0402.28.2019<< osobiście lub listownie w kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17 za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (http://www.mops.katowice.pl/node/2632) podpisaną za pomocą podpisu elektronicznego przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania danego Oferenta, do dnia 21 października 2019 roku do godz. 9:00

Liczy się moment wpływu oferty do Ośrodka. Oferty, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Wyniki naboru opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Katowice do dnia 25 października 2019 roku

Informację wytworzył: 
Krzysztof Kryś
Data wytworzenia informacji: 
14.10.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Mariusz Nowak