INFORMACJA DOT. ROZSTRZYGNIĘCIA OFERT NABORU PARTNERÓW nr PI.0402.28.2019

INFORMACJA DOT. ROZSTRZYGNIĘCIA OFERT NABORU PARTNERÓW nr PI.0402.28.2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, działając na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Katowice nr OZ-II.077.1275.2019 z dnia 28.08.2019 roku na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 poz. 1431 z późn. zmianami), informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia ofert w ramach przedmiotowego naboru.

Wyniki naboru opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Katowice do dnia 6 listopada 2019 roku

Informację wytworzył: 
Klaudia Waliszak
Data wytworzenia informacji: 
25.10.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Mariusz Nowak