Działania osłonowe w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Ważne zmiany w zakresie obliczania dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego mające na celu złagodzenie skutków epidemii

 1. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej  z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.
 2. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2(serwis zewnętrzny)

Zmiana kryterium dochodowego oraz  zasada obliczania dochodu " złotówka za złotówkę"  począwszy od okresu świadczeniowego 2020/2021 tj. od 1 października 2020 przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł
 2. W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
 3. W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.
 4. W sprawach o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe, które rozpoczęły się przed dniem 1 października 2020 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2(serwis zewnętrzny)

Dochód z tytułu przyznanego  dodatku solidarnościowego

 1. Dodatek solidarnościowy stanowi dochód przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 2. Utrata dodatku solidarnościowego stanowi utratę dochodu i jest uwzględniana przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy od dnia 1listopada 2019r. do dnia 31października 2021r.
 3. Uzyskanie dodatku solidarnościowego stanowi uzyskanie dochodu i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy od dnia 1 listopada 2019r. do dnia 31 października 2021r.
 4. Utrata dodatku solidarnościowego stanowi utratę dochodu i jest uwzględniana przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy od dnia 1 października 2019r. do dnia 30 września 2021r.
 5. Uzyskanie dodatku solidarnościowego stanowi uzyskanie dochodu i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1października 2019r. do dnia 30 września 2021r.

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19(serwis zewnętrzny)

Inne zmiany mające wpływ w zakresie świadczeń w obszarze zabezpieczenia społecznego

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

 1. upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Ważność kart pobytu dla cudzoziemców

 1. Ważność kart pobytu, których okres ważności, o którym mowa w art. 244 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przedłuża się do 30go dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
 2. W przypadku, o którym mowa powyżej, nie wydaje się i nie wymienia kart pobytu.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych(serwis zewnętrzny)


 

Informację wytworzył: 
Sylwia Bochenek
Data wytworzenia informacji: 
28.06.2020
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek