Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego

Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

W oparciu o art. 80 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”.

 

Zasady przyznawania dodatku wychowawczego.

Dodatek wychowawczy przyznaje się :

od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.
na wniosek rodziny zastępczej na okres 12 miesięcy.
z urzędu, na okres kolejnych 12 miesięcy w przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej mającej wpływ na prawo do dodatku.

 

Gdzie można składać wnioski?

Wnioski można składać wyłącznie w wersji papierowej u koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Udzielanie informacji.

Informacji na temat przyznawania dodatku wychowawczego udzielają koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej.

 

 Pobierz druk wniosku (doc, 40,5 KB)

Informację wytworzył: 
Karina Bogacka
Data wytworzenia informacji: 
9.03.2021
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Anna Michalska