UWAGA Informacja dla osób sprawujących pieczę zastępczą o świadczeniu wychowawczym (500+) od 1 stycznia 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął prowadzenie spraw dotyczących postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 17.09.2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

Dodatek wychowawczy na dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w placówkach, zostają zastąpione przez świadczenie wychowawcze.

Rodziny zastępcze, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych w przypadku nowych wniosków w związku z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej po dniu 01.01.2022 r. składają wnioski o świadczenie wychowawcze wyłącznie w postaci elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rodzina zastępcza składa wniosek (o symbolu SW-O) w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej składa do ZUS wniosek o symbolu SW-D.

W celu uzyskania od dnia 1 stycznia 2022 roku prawa do świadczenia wychowawczego (500+) należy złożyć wniosek do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną przez PUE ZUS. Osobie składającej wniosek i załączniki do wniosku, która nie posiada profilu informacyjnego na platformie PUE ZUS, profil ten zakłada Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku „starych” wniosków złożonych do dnia 31.12.2021 r. wskazana wyżej ustawa zawiera przepisy przejściowe zgodnie z którymi, decyzje w sprawie dodatku wychowawczego wydane przez MOPS zachowują ważność do końca okresu, na jaki zostały przyznane, lecz nie dłużej niż do 31.05.2022 r. W przypadku decyzji MOPS których ważność traci ważność przed dniem 31.05.2022 r. ośrodek zgodnie z art. 17 ustawy zmieniającej będzie stosował przepisy dotychczasowe i z urzędu przedłużał prawo do dodatku wychowawczego do dnia 31.05.2022 r.

W związku z tym od dnia 01.06.2022 r. tracą moc wszystkie decyzje MOPS w sprawie dodatku wychowawczego i ośrodek nie będzie już realizował wypłat tego świadczenia.

Rodziny zastępcze, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych powinni złożyć nowe wnioski dotyczące świadczenia wychowawczego wyłącznie w postaci elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. przez platformę PUE ZUS. Wnioski na nowy okres świadczeniowy od dnia 01.06.2022 r. do 31.05.2023 r. można składać w ZUS od dnia 01.02.2022 r.

Do wniosku o przyznanie świadczenia rodzina zastępcza/ dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej załącza zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Świadczenie wychowawcze będzie przekazywane w formie bezgotówkowej na wskazany przez osobę uprawnioną rachunek bankowy.

Świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji, która zapewnia nieodpłatne pełne utrzymanie: w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole.

 

 

Informację wytworzył: 
Karina Bogacka
Data wytworzenia informacji: 
27.01.2022
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Anna Michalska