Informacja o wynikach zapytania na realizację usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, realizujący w imieniu Miasta Katowice projekt
pn. „Katowice miasto otwarte – organizowanie społeczności lokalnej - II etap” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WSL 2014-20, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – przedstawia informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na  realizację usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym.

Informację wytworzył: 
Krzysztof Kryś
Data wytworzenia informacji: 
11.08.2022
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Łojek