Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność! Mieszkanie dla absolwenta”,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach realizuje program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność! Mieszkanie dla absolwenta”, którego celem wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

  1.  posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;          
  2.  posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
  3.  posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  4.  złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;           
  5.  złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez beneficjenta. Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy.

Dofinansowanie ma charakter degresywny i wynosi:

  1.  od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
  2. od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;           
  3.  od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

 

Wnioski w ramach programu składane są wyłącznie poprzez System Obsługi Wsparcia finansowane ze środków PFRON (link zewnętrzny).

 

Więcej informacji na stronie: Mieszkanie dla absolwenta - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl) (link zewnętrzny).

Informację wytworzył: 
Angelika Bończewska
Data wytworzenia informacji: 
7.09.2022
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Marcin Milcarz