Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność! Dostępne mieszkanie”,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach realizuje program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność! Dostępne mieszkanie”, którego celem jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

  1.  posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
  2.  złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznychw mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;         
  3.  złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;    
  4.  w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

 

Wnioski w ramach programu składane są wyłącznie poprzez System Obsługi Wsparcia finansowane ze środków PFRON (link zewnętrzny).

 

Więcej informacji na stronie: Dostępne mieszkanie - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl) (link zewnętrzny).

 

 

 

Informację wytworzył: 
Angelika Bończewska
Data wytworzenia informacji: 
7.09.2022
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Marcin Milcarz