Dodatek dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, drewno kawałkowe, skroplony gaz LPG, kocioł olejowy)

Kryterium dochodowe

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje bez względu na wysokość dochodu.

Wysokość dodatku dla gospodarstw domowych wynosi:

 • 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 • 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Uwaga!

Za gaz skroplony LPG uważa się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.
 

UWAGA!

Źródło ogrzewania podlega weryfikacji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Szczegółowe informacje na temat wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (serwis zewnętrzny).

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje w przypadku otrzymania dodatku węglowego.

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

 • Gospodarstwo domowe jednoosobowe: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca
 • Gospodarstwo domowe wieloosobowe: osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące.

UWAGA!

W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje jeden dodatek dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Jak złożyć wniosek w Katowicach?

W Katowicach wnioski przyjmowane będą w formie tradycyjnej oraz elektronicznej przez ePuap. Zadanie to powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

W formie tradycyjnej wnioski będą przyjmowane osobiście:

 • w Punktach Obsługi Wniosków Działu Poradnictwa i Informacji:
  • Ul. Czecha 2,
  • Ul. Oblatów 24,
  • Ul. Łętowskiego 6a,
  • Ul. Krakowska 138,
 • Terenowych Punktach Pomocy Społecznej:
  • TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10,
  • TPPS nr 2 ul. Warszawska 42,
  • TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 ,
  • TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96,
  • TPPS nr 5 ul. Dębowa 16 c, 
  • TPPS nr 6 ul. Czecha 2,
  • TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a,
  • TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a,
  • TPPS nr 9/10 ul. Krakowska 138
 • w centrali Ośrodka – przy ul. Jagiellońskiej 17

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku dla gospodarstw domowych.

Podaj swój adres email we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na Twój adres email.

W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany w formularzu wniosku  informacja o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych nie zostanie wysłana. W takim przypadku zostanie wykonany tylko przelew środków na wskazaną we wniosku formę wypłaty.    

Osoby, które nie podały adresu email mają możliwość osobistego odebrania  informacji o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych w Punkcie Obsługi Wniosków po uprzednim umówieniu terminu odbioru informacji.

W przypadku decyzji o odmowie wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych decyzja zostanie wysłana w formie tradycyjnej drogą pocztową lub elektronicznie na platformę elektroniczną ePuap w przypadku wniosków elektronicznych.

Formularz wniosku:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych (pdf, 372 KB)

Zachęcamy do złożenia wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych za pośrednictwem portalu ePuap (serwis zewnętrzny) z wykorzystaniem formularza pismo ogólne do podmiotu publicznego (dołącz wypełniony formularz wniosku i podpisz pismo Profilem Zaufanym (serwis zewnętrzny)

Termin składania wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można składać do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Szczegółowe informacje w sprawie dodatków dla gospodarstw domowych udzielane są pod nr tel 32 251 00 87 w.161 oraz adresem email:dpi@mops.katowice.pl

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z  informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO zamieszczonymi poniżej.

Podstawa prawna:

Informację wytworzył: 
Agnieszka Nowak
Data wytworzenia informacji: 
21.09.2022
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Karolina Guz