Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej na realizację zadania
„Przeciwdziałanie problemom uzależnień i przemocy domowej poprzez udzielenie schronienia oraz prowadzenie telefonu zaufania”

 

W związku z planami ogłoszenia otwartych konkursów ofert na 2024 rok na realizację zadania „Przeciwdziałanie problemom uzależnień i przemocy domowej poprzez udzielenie schronienia oraz prowadzenie telefonu zaufania” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowych przy rozpatrywaniu ofert na realizację powyższych zadań.

 

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go podpisanego przez osobę(-y) upoważnioną(-ne) do reprezentowania podmiotu, z ramienia których występuje kandydat w terminie do dnia 24.11.2023 r. na adres: Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, bądź w formie skanu na adres mail: dr@mops.katowice.pl

Przy rozpatrywaniu ofert nie mogą brać udziału przedstawiciele podmiotów biorących udział w danym konkursie.

 

Załączniki:

  1. Formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej (DOC, 50 KB)
Informację wytworzył: 
Izabela Krupa
Data wytworzenia informacji: 
14.11.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Anna Michalska