System opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

Fragment uchwały nr XXXIII/673/04 Rady Miasta Katowice z dnia 22 listopada 2004r w sprawie ustalenia "Miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych".

 

Rozdział 4. System opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

§ 1. Problem
Zapewnienie opieki osobom terminalnie chorym, starszym i niepełnosprawnym             niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania w środowisku.
 
§ 2.  Cel strategiczny

Utrzymanie osób terminalnie chorych, starszych i niepełnosprawnych jak najdłużej w środowisku zamieszkania lub zapewnienie opieki.

§ 3. Cele szczegółowe

1. Zapewnienie odpowiednich form opieki osobom wymagającym takiej pomocy, aktywizowanie osób starszych i niepełnosprawnych do udziału w życiu społecznym,

1) usprawnianie osób starszych, niepełnosprawnych,

2) aktywizacja rodzin na rzecz zapewnienia opieki swoim najbliższym, wymagającym takiej pomocy,

3) promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia,

4) budowanie lokalnych sieci wsparcia, w tym poprzez hospicja.

§ 4  Elementy systemu:

1.  Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych wymagających opieki w środowisku zamieszkania

1)  Praca socjalna
Podejmowanie przez pracowników socjalnych działań mających głównie na celu ułatwianie kontaktów z placówkami służby zdrowia, udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych form rehabilitacji leczniczej i społecznej, inicjowanie kontaktów rodzinnych oraz podejmowanie działań zmierzających do większego zaangażowania rodziny w sprawowanie opieki nad osobą wymagającą takiej pomocy, w tym zawieranie umów alimentacyjnych, porozumień na świadczenie usług, zapewnienie osobom uprawnionym usług w ramach pielęgniarskiej opieki środowiskowej, uwrażliwienie społeczności lokalnych na potrzeby osób starszych, niepełnosprawnych, także rozpowszechnienie idei wolontariatu, objęcie opieką wolontarystyczną osób potrzebujących opieki, skorzystanie przez osoby starsze i niepełnosprawne z przysługujących uprawnień np. wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, do sanatorium, w uzyskaniu odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego itp.

2) Usługi opiekuńcze – obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza, pielęgnację oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

3) Sieć lokalnych Dziennych Domów Pomocy Społecznej – ośrodków wsparcia przeznaczonych dla osób samotnych lub osób w rodzinach, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy, a są jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.

4) Dzienne Domy Pomocy społecznej zapewniają swoim pensjonariuszom (w dni robocze) zaspokojenie potrzeb bytowych, podstawowe świadczenia opiekuńcze, terapię zajęciową, pomoc psychologiczną, inne usługi dostosowane do zgłaszanych potrzeb oraz działania wspomagające polegające na umożliwieniu realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich itp.

5) Sieć lokalnych klubów dla osób starszych mających za zadanie aktywizację społeczności lokalnych, w tym organizowanie cyklicznych spotkań integracyjnych, zaspokajanie potrzeb kulturalno – społecznych i rekreacyjnych.

2. Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku lokalnym

1) Mieszkania chronione o różnej specjalności uzależnionej od rodzaju chorób i niepełnosprawności osób w nich przebywających, mające za zadanie zapewnienie odpowiedniego wsparcia w środowisku i umożliwienie samodzielnego życia osobom, które ze względu na wiek, niepełnosprawność lub chorobę nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez dom pomocy społecznej, a usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania są niewystarczające lub ze względu na warunki mieszkaniowe czy bytowe, są trudne do realizacji.

2) Rodzinne domy pomocy świadczące usługi opiekuńcze i bytowe całodobowo przez osobę lub rodzinę dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu osób wymagających z powodu wieku wsparcia w tej formie.

3.  Zapewnienie całodobowej opieki w placówkach stacjonarnych

W przypadku wyczerpania wszystkich możliwości zapewnienia opieki w środowisku, umieszczenie osób wymagających całodobowej opieki w zakładach opiekuńczo–leczniczych lub w domach pomocy społecznej.

Domy pomocy społecznej, świadczą na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwiają korzystanie ze świadczeń z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Informację wytworzył: 
Agnieszka Dutka
Data wytworzenia informacji: 
11.05.2006
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Bożena Miśkiewicz