Rodzinny dom pomocy

wniosek o pomoc (DOC, 72 KB) w formie skierowania do rodzinnego domu pomocy można złożyć w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10, tel. (32) 251 60 99

TPPS nr 2 ul. Warszawska 42, tel. (32) 253 77 30

TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 , tel. (32) 258 07 09

TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96, tel. (32) 353 02 78

TPPS nr 5 ul. Dębowa 16,  tel. (32) 254 70 61

TPPS nr 6 ul. Czecha 2, tel. (32) 209 00 23

TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a, tel. (32) 252 56 35

TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a, tel. (32) 206 15 68

TPPS nr 9 ul. Krakowska 138, tel. (32) 255 35 67

TPPS nr 10 ul. Krakowska 138,  tel. (32) 256 80 39

 

Pracownicy socjalni przyjmują;

poniedziałek 14:00 - 17:00

wtorek - piątek: 8:00 - 10:00 (oprócz środy)

 

W przypadku osób bezdomnych należy zgłosić się w Dziale ds. Osób Bezdomnych, ul. Macieja 10

Pracownicy socjalni DBD przyjmują:

poniedziałek 8:00 - 13:00
wtorek - piątek: 8:00 - 12:00 (oprócz środy)

 

Osoba wymagająca z powodu wieku lub niepełnosprawności pomocy innych osób może korzystać z usług opiekuńczych i bytowych w formie pobytu w rodzinnym domu pomocy.

Obecnie w Katowicach działa jeden Rodzinny Dom Pomocy przy ul. Krupińskiego 11, który przeznaczony jest dla 8 osób. Miesięczny koszt utrzymania wynosi 4 565,00 zł.

Całość postępowania w sprawie umieszczenia w Rodzinnym Domu Pomocy prowadzona jest przez Terenowe Punkty Pomocy Społecznej.

Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie, telefonicznie, elektronicznie lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej.

Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są m. in. zaświadczenie o zarobkach odcinki renty/emerytury lub inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny, rachunki potwierdzające regulowanie opłat mieszkaniowych, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp.

 

Wymagane dokumenty

  1. zaświadczenie lekarskie stwierdzające koniecznoość umieszczenia w rodzinnym domu pomocy społecznej (DOC 28,5 KB)

 

Zasady odpłatności

Pobyt w rodzinnym domu pomocy jest odpłatny. Wysokość odpłatności uzależniona jest od dochodu osoby/rodziny. Dokładne zasady ustalania odpłatności określa artykuł 61 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Osoba umieszczona w rodzinnym domu pomocy ponosi odpłatność za pobyt w wysokości 70% dochodu, nie więcej niż miesięczny koszt utrzymania w rodzinnym domu pomocy.

W przypadku kiedy odpłatność mieszkańca nie pokrywa pełnego kosztu pobytu, do ponoszenia opłat za pobyt w rodzinnym domu pomocy członka rodziny zobowiązani są: małżonek oraz krewni w linii prostej tj. dzieci i wnukowie (zstępni) przed rodzicami i dziadkami (wstępnymi).

Wysokość ponoszonych opłat ustalana jest wspólnie z pracownikiem socjalnym i uzależniona jest od dochodu osoby/rodziny. Osoba jest zobowiązana do ponoszenia opłat za pobyt w rodzinnym domu pomocy  członka rodziny jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej/osoby w rodzinie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej/na osobę w rodzinie, określonego w ustawie o pomocy społecznej, jednak kwota pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium.

Kryterium dochodowe wynosi:

  • dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł (300 % wynosi 2 328,00 zł)
  • dla osoby w rodzinie 600 zł na osobę (300 % wynosi 1 800,00 zł)

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy  (PDF, 148,24 KB).

Informację wytworzył: 
Katarzyna Czernecka
Data wytworzenia informacji: 
22.06.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka