Rodzinny dom pomocy

Obecnie w Katowicach działa jeden Rodzinny Dom Pomocy przy ul. Krupińskiego 11, który przeznaczony jest dla 8 osób. Miesięczny koszt utrzymania wynosi 2 700 zł.

Jak uzyskać pomoc?

Całość postępowania w sprawie umieszczenia w Rodzinnym Domu Pomocy prowadzona jest przez Terenowe Punkty Pomocy Społecznej.

Wniosek o udzielenie pomocy (DOC, 64,5 KB) może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie, telefonicznie lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej.

Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji mieszkaniowej, dochodowej, a w szczególności rodzinnej i zdrowotnej osoby zainteresowanej. Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są m. in. odcinki renty/emerytury lub inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny, rachunki potwierdzające regulowanie opłat mieszkaniowych, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp.

Ponadto niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego (DOC 28,5 KB) stwierdzającego konieczność umieszczenia w rodzinnym domu pomocy społecznej.

 

Zasady odpłatności

Pobyt w rodzinnym domu pomocy jest odpłatny. Wysokość odpłatności uzależniona jest od dochodu osoby/rodziny. Dokładne zasady ustalania odpłatności określa artykuł 61 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz.930 ze zmianami).

Osoba umieszczona w rodzinnym domu pomocy ponosi odpłatność za pobyt w wysokości 70% dochodu, nie więcej niż miesięczny koszt utrzymania w rodzinnym domu pomocy.

W przypadku kiedy odpłatność mieszkańca nie pokrywa pełnego kosztu pobytu, do ponoszenia opłat za pobyt w rodzinnym domu pomocy członka rodziny zobowiązani są: małżonek oraz krewni w linii prostej tj. dzieci i wnukowie (zstępni) przed rodzicami i dziadkami (wstępnymi).

Wysokość ponoszonych opłat ustalana jest wspólnie z pracownikiem socjalnym i uzależniona jest od dochodu osoby/rodziny. Osoba jest zobowiązana do ponoszenia opłat za pobyt w rodzinnym domu pomocy  członka rodziny jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej/osoby w rodzinie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej/na osobę w rodzinie, określonego w ustawie o pomocy społecznej, jednak kwota pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium.

 

 

Informację wytworzył: 
Katarzyna Czernecka
Data wytworzenia informacji: 
25.01.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Bożena Miśkiewicz