Kampania Społeczna na rzecz ochrony dziecka krzywdzonego "Dzieci mają głos - usłysz go"!

Projekt realizowany w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Pt.: Kampania Społeczna na rzecz ochrony dziecka krzywdzonego „Dzieci mają głos – usłysz go”!

Informacje podstawowe o projekcie:

 • Projekt pt.:„Kampania społeczna na rzecz ochrony dziecka krzywdzonego „Dzieci mają głos – usłysz go!” współfinansowany jest ze środków Ministerstwa  Pracy  i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego pt.: ”Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.
 • Projekt realizowany jest w terminie od sierpnia 2013 do grudnia 2013r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach we współpracy z następującymi  instytucjami i organizacjami działającymi na terenie Miasta Katowice: Urzędem Miasta, Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Archidiecezją, szkołami podstawowymi i gimnazjami, placówkami ochrony zdrowia, mediami, organizacjami pozarządowymi, Państwową Komunikacją Miejską w Katowicach.

Cele projektu:

 • Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie.
 • Poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy w rodzinie.
 • Zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych.
 • Propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich.
 • Nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Katowic a szczególności:

 • wychowanków Świetlic Specjalistycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach;
 • rodziców wychowanków Świetlic Specjalistycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach;
 • pedagogów i psychologów szkół podstawowych i gimnazjalnych  w Katowicach;
 • młodzieży ze szkół gimnazjalnych miasta Katowice;
 • pacjentów placówek opieki zdrowotnej, wiernych kościołów, klientów  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

Kampania społeczna ma charakter informacyjno-edukacyjny w zakresie tematyki dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jej zadaniem jest dotarcie do szerokiego grona mieszkańców Katowic, celem  uwrażliwienia na zjawisko przemocy domowej i kształtowania postaw wobec tego zjawiska.

Działania podejmowane w ramach kampanii społecznej koncentrują się między innymi na dystrybucji ulotek, billboardów, kampanii reklamowej w Państwowej Komunikacji Miejskiej, kampanii medialnej (gazeta, radio), co pozwoli na dotarcie do szerszego grona mieszkańców Katowic. W ramach projektu zostanie także przeprowadzony cykl  spotkań z dziećmi – wychowankami Świetlic Specjalistycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach oraz ich rodzicami. W zakresie promowania profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostaną przeprowadzone szkolenia  dla pedagogów i psychologów szkolnych, co pozwoli na wyłonienie spośród nich grupy ekspertów popularyzujących wiedzę związaną z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wśród młodzieży i dzieci. Projekt zakłada również stworzenie Szkoły liderów młodzieżowych, którzy będą zachęcać swoich rówieśników do zainteresowania się tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uwieńczeniem projektu pt.: ”Kampania społeczna na rzecz ochrony dziecka krzywdzonego „Dzieci mają głos-usłysz go!” będzie konferencja podsumowująca realizacje działań podjętych w ramach projektu.

 

Logo Miasta KatowiceLogo Ministerstwa Pracy i Polityki SpołecznejLogo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Informację wytworzył: 
Hanna Wasilewska
Data wytworzenia informacji: 
23.09.2013
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Hanna Wasilewska