Domy dziecka

Domy Dziecka zapewniają całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej.

Placówki zaspokajają niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, bytowe, społeczne i religijne oraz zapewniają korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

Przygotowują dzieci do samodzielnego życia w społeczeństwie oraz prowadzą pracę z rodziną naturalną dziecka w celu umożliwienia powrotu dziecka do domu rodzinnego.

 

Do placówki przyjmuje się dziecko:

  • na podstawie orzeczenia sądu;
  • w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną;
  • na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub  w razie bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie.

 

Placówki organizują dla wychowanków grupy usamodzielnienia oraz współpracują z rodzinami zaprzyjaźnionymi, które mogą sprawować opiekę nad dzieckiem w czasie weekendów, świąt, wakacji.

Pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy - do czasu powrotu do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

 

ADRESY

  • Dom Dziecka "Tęcza", ul. Rybnicka 1, tel. 255 39 36
  • Oddział Domu Dziecka "Tęcza", ul. Kaszubska 16, tel. 252 62 07
  • Dom Dziecka "Stanica", ul. Plebiscytowa 46, tel. 251 21 16 lub 251 05 62
  • Dom Dziecka "Zakątek", ul. Brynowska 70 A, tel. 252 35 19 lub 252 31 84

 

Jak uzyskać pomoc?

W celu uzyskania pomocy należy kontaktować się z pracownikiem socjalnym Terenowego Punktu Pomocy Społecznej zgodnego z miejscem zamieszkania.

 

 

 

Informację wytworzył: 
Anna Szołtysek
Data wytworzenia informacji: 
6.06.2013
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Anna Michalska