Specjalistyczne usługi opiekuńcze (psychologiczne)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), a w szczególności:

  1. osób chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne),
  2. osób upośledzonych umysłowo
  3. osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, a osoby te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym - z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. 189, poz. 1598 ze zmianami).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania powinny być przeznaczone głównie dla:

  1. osób zaburzonych psychicznie, nie kwalifikujących się w obecnym stanie zdrowia do korzystania z rehabilitacji w Środowiskowym Domu Samopomocy,
  2. osób, które ze względu na ogólny stan zdrowia, znaczny stopień niepełnosprawności fizycznej, nie są w stanie korzystać z usług specjalistycznych poza miejscem zamieszkania.

W szczególnych przypadkach usługi specjalistyczne mogą być świadczone poza miejscem zamieszkania klienta i Środowiskowym Domem Samopomocy (na przykład w innych ośrodkach wsparcia), jeżeli celem podejmowanych działań jest wprowadzenie osoby zaburzonej psychicznie w środowisko lub ze względu na warunki domowe nie ma możliwości świadczenia usług w miejscu zamieszkania.

Jak uzyskać pomoc?

Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych (psychologicznych) w miejscu zamieszkania prowadzona jest przez Terenowe Punkty Pomocy Społecznej. Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie, telefonicznie lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej.

Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są m. in. odcinki renty/emerytury lub inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny, rachunki potwierdzające regulowanie opłat mieszkaniowych, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp. oraz zaświadczenie psychologa (PDF, 70,6 KB) i zaświadczenie lekarza psychiatry (PDF, 69,3 KB) o konieczności korzystania z tego typu usług.

Kalkulator odpłatności za korzystanie ze specjalistycznych usług opiekuńczych (psychologicznych).

 

 

Informację wytworzył: 
Katarzyna Czernecka
Data wytworzenia informacji: 
30.01.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Bożena Miśkiewicz