System pomocy osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom

Fragment uchwały nr XXXIII/673/04 Rady Miasta Katowice z dnia 22 listopada 2004r. w sprawie ustalenia "Miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych".


Rozdział 5. System pomocy osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom

§1 Problem

Trudności funkcjonowania w rodzinie i środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi.

§2 Cel strategiczny

Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności do samodzielnego funkcjonowania  osób z zaburzonych psychicznie oraz przeciwdziałanie ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

§3 Cele szczegółowe

 1. Usprawnienie do funkcjonowania w społeczeństwie, m.in. poprzez nabycie różnych umiejętności społecznych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.
 2. Udzielanie wsparcia psychologiczno–pedagogicznego i terapeutyczno–edukacyjnego zarówno osobom chorym, jak i ich rodzinom.
 3. Zapewnienie opieki w środowisku osobom wymagającym takiej pomocy.
 4. Przygotowanie osób mających szanse na rynku pracy, do podjęcia zatrudnienia.
 5. Budowanie lokalnych sieci oparcia społecznego.

§4 Elementy systemu

 1. Praca socjalna skierowana na usamodzielnienie osoby zaburzonej psychicznie, odbudowanie lub polepszenie jej funkcjonowania w kręgu społecznym. Obejmuje rozeznanie problemów dotyczących osób z zaburzeniami psychicznymi, motywowanie do poddania się badaniom diagnostycznym w poradniach zdrowia psychicznego, a w razie potrzeby leczeniu, wspieranie osoby i rodziny oraz pomoc we wzmacnianiu lub odzyskaniu ich zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie i tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi. Współpraca z zakładami psychiatrycznymi opieki zdrowotnej, sądami i innymi instytucjami, organizacjami działającymi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.
 2. Poradnictwo specjalistyczne dla mieszkańców miasta w zakresie zdrowia psychicznego, zarówno dla chorych jak i ich rodzin.
  Poradnictwo specjalistyczne dla osób i rodzin prowadzone jest przez konsultantów ds. zaburzeń psychicznych - psychologów, lekarzy psychiatrów, pracowników socjalnych.
 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze  dla osób z zaburzeniami psychicznymi     w zakresie pielęgnacji, dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających ze schorzenia lub niepełnosprawności. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, wymaga odpowiedniego (specjalistycznego) przygotowania opiekunek do świadczenia tego typu usług.
 4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze (psychologiczne) obejmują specjalistyczne usługi opiekuńcze w środowisku świadczone dla osób, które ze względu na stan zdrowia fizycznego lub psychicznego nie są w stanie uczęszczać do Środowiskowego Domu Samopomocy, a nie wymagają leczenia szpitalnego. Ta forma usług, świadczonych w środowisku zamieszkania, pozwala na odejście od instytucjonalnej pomocy osobom chorym psychicznie. Ponadto usługi w miejscu zamieszkania ułatwiają budowanie systemu wsparcia społecznego dla osób chorych, dają możliwość lepszego poznania ich warunków życiowych, sytuacji rodzinnej, a przez to skutecznego ich wpierania.
 5. Sieć środowiskowych domów samopomocy, o różnym profilu dostosowanym do rodzaju zaburzeń będących środowiskowymi formami pomocy półstacjonarnej, służących utrzymaniu osób z zaburzeniami psychicznymi w ich środowisku. Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest rehabilitacja społeczna, budowanie sieci oparcia społecznego poprzez współpracę z organizacjami społecznymi, instytucjami, pracodawcami i środowiskiem lokalnym oraz pomoc rodzinom podopiecznych.
 6. Hostele będące ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, po leczeniu szpitalnym lub w okresie remisji choroby, przygotowujących się do powrotu do własnego środowiska. Głównym zadaniem jest umożliwienie osobom, które mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem, nauczenia się w bezpiecznych warunkach samodzielności lub skonfrontowania się ze swoimi możliwościami w tym zakresie.

 

Informację wytworzył: 
Mariola Konarska-Meier
Data wytworzenia informacji: 
20.06.2013
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Mariola Konarska-Meier