Terminy i sposób załatwienia sprawy

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Terminy składania wniosków na nowy okres świadczeniowy:

  • od 1 lutego – wnioski elektroniczne
  • od 1 kwietnia – wnioski papierowe

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w czerwcu wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia.
Złożenie wniosku do końca czerwca będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.
Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało jedynie od miesiąca złożenia wniosku.

Poszczególne terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku przedstawiają się następująco:

  • złożenie wniosku w okresie luty - kwiecień  - ustalenie i wypłata świadczenia za czerwiec nastąpi do 30 czerwca
  • złożenie wniosku w maju - ustalenie i wypłata świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi do 31 lipca
  • złożenie wniosku w czerwcu - ustalenie i wypłata świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi do 31 sierpnia
  • złożenie wniosku w lipcu - ustalenie i wypłata świadczenia z wyrównaniem jedynie od lipca nastąpi do 30 września
  • złożenie wniosku w sierpniu - ustalenie i wypłata świadczenia z wyrównaniem jedynie od sierpnia nastąpi do 31 października

 

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. W przypadku podania adresu poczty elektronicznej Ośrodek wysyła Wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia. Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji.

Od decyzji przysługuje  prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (składa się je w Kancelarii Ośrodka, parter pokój 1). Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Opłaty
Brak

Złóż wniosek elektroniczny z programu Rodzina 500 plus na nowy okres świadczeniowy już od 1 lutego, w sposób tradycyjny od 1 kwietnia.

Informację wytworzył: 
Sylwia Bochenek
Data wytworzenia informacji: 
16.06.2016
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek