Rekrutacji uczestników do projektu Krótkookresowego pobytu dziennego dla osób niskofunkcjonujących i Krótkookresowego pobytu dziennego dla osób z autyzmem

Rekrutacji uczestników do Krótkookresowego pobytu dziennego dla osób
z autyzmem oraz Krótkookresowego pobytu dziennego dla osób niskofunkcjonujących
w ramach projektu „Katowice Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

Miasto Katowice realizuje projekt „Katowice Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-20, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT
i prowadzi aktualnie rekrutację kandydatów do udziału w ofercie Krótkookresowego pobytu dziennego dla osób z autyzmem oraz Krótkookresowego pobytu dziennego dla osób niskofunkcjonujących. Do każdego Krótkookresowego pobytu dziennego może zostać przyjętych jednocześnie 10 uczestników, spełniających kryteria: wieku tj. od 16 roku życia, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  wymagających pomocy i specjalistycznego wsparcia. W ramach Krótkookresowych pobytów dziennych realizowane będą zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjno – edukacyjne, prowadzone w oparciu o indywidualny program, dostosowany do aktualnych potrzeb i możliwości Uczestnika Projektu oraz grupowy program zajęć terapeutycznych. W ramach zajęć dla niskofunkcjonujących osób z niepełnosprawnością uczestnicy mogą oczekiwać zajęć indywidualnych w relacji 1:1 bądź 1:2, oraz pracy odzwierciedlającej warunki mikrospołeczne w grupie ok. 5 os. przy wsparciu 2 os. kadry reprezentującej różne specjalności (fizjoterapeuty, pedagoga, instruktora terapii, opiekuna). Uczestnicy Krótkookresowego pobytu dziennego dla osób z autyzmem będą pracować w grupie o charakterze treningowym, takim jak trening kulinarny, czystościowy, planowania, dbałości o wygląd własny. Uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w indywidualnej stymulacji rozwoju na zajęciach logopedycznych, psychologicznych, fizjoterapii, integracji sensorycznej. Zajęcia odbywać się będą w wymiarze 6h dziennie (Krótkookresowy pobyt dla osób z autyzmem) oraz 8h dziennie (Krótkookresowy pobyt dla osób niskofunkcjonujących), 5 dni w tygodniu, średnio 20 dni w miesiącu.

Jeżeli znane są Państwu osoby spełniające podane kryteria udziału w projekcie, zainteresowane korzystaniem z usług Krótkookresowego pobytu dziennego, zachęcamy do zgłoszenia kandydatów do projektu w formie:

telefonicznej: 781-833-735 oraz 32/416-22-75 lub

e-mailowej: kmo-rus@mops.katowice.pl lub

osobiście: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Francuska 70, 13 piętro, pokój 1313 – Kinga Grzybek

Nabór zgłoszeń trwa do 25 kwietnia br. do godz. 15:00, zaś w sposób równoległy
z napływającymi zgłoszeniami odbywać się będą spotkania rekrutacyjne kandydatów
z komisją rekrutacyjną, w skład której wejdą przedstawiciele MOPS Katowice oraz partnerów projektu tj.  4Future Marzena Olchowy oraz  Stowarzyszenia FAON. Terminy i miejsce spotkań zostaną ustalone indywidualnie z kandydatami lub ich rodzinami.

Zakłada się, że krótkookresowe pobyty dzienne rozpoczną się 9 maja 2018

(Data rozpoczęcia działalności może ulec zmianie, jest ona uzależniona od zakupu wyposażenia - trwa proces przetargowy)

 

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu: 781-833-735 oraz 32/416-22-75.

Plakat (PDF, 547 kB)

Informację wytworzył: 
Kinga Grzybek
Data wytworzenia informacji: 
18.04.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Kinga Grzybek