„Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach – I etap”

Projekt „Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach – I etap” ma na celu rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz mieszkańców Katowic poprzez realizację usługi asystenta rodziny, asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz mieszkania treningowego.

Projekt skierowany jest do 112 osób, głównie z terenów: Śródmieścia, Załęża, Zawodzia, Bogucic, Janowa-Nikiszowca oraz Szopienic-Burowca. 

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z:

 

 1. Usługi asystenta rodziny, która obejmuje, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb rodziny,  jedną lub więcej z niżej wymienionych form wsparcia:
  • pomoc w  prawidłowym wychowaniu i opiece nad dziećmi,
  • doradztwo w sprawie sposobów organizowania czasu wolnego i sposobów rozbudzania zainteresowań członków rodziny, w szczególności dzieci,
  • dbanie o rozwój kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności uwrażliwianie rodziców na sytuacje wymagające ich szczególnego nadzoru,
  • pomoc w budowaniu prawidłowych więzi i komunikacji między członkami rodziny, integracja rodziny,
  • motywowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu szkolnym dziecka,
  • pomoc w dbaniu o  zdrowie (doradztwo w kwestiach higieny, pielęgnacji, prawidłowego odżywiania, rekreacji, w razie potrzeby motywowanie do leczenia i  rehabilitacji),
  • praca nad poprawą umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego rodziny poprzez naukę gotowania, sprzątania, robienia zakupów,
  • nauka przestrzegania norm społecznych i prawidłowego rozumienia i pełnienia ról społecznych (w tym ról rodzicielskich i zawodowych),
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
  • rozwijanie umiejętności gospodarowania środkami finansowymi,
  • zwiększanie integracji ze środowiskiem lokalnym.

  Usługa skierowana jest do osób realizujących kontrakty socjalne.

 2. Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej – usługa realizowana przez partnera projektu Stowarzyszenie FAON (faon.pl serwis zewnętrzny). Celem usługi jest poprawa jakości życia i integracja społeczna osób niepełnosprawnych mieszkańców Katowic poprzez wsparcie osoby z niepełnosprawnością w codziennym funkcjonowaniu, kompensowanie jej braków, pomoc w czynnościach edukacyjnych i zawodowych, pomoc w przemieszczaniu się, wsparcie w wizytach lekarskich.
 3. Mieszkanie treningowe - działanie mające na celu zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pobyt w mieszkaniu treningowym jest szansą dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną na:
  • nabycie umiejętności praktycznych z zakresu organizacji i prowadzenia gospodarstwa domowego,
  • nabycie umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu współdziałania i współpracy, oraz umiejętność postępowania w sytuacjach konfliktowych,
  • integracja ze społecznością lokalną.

 

Realizacja projektu rozpoczęła się 01.01.2018 roku i potrwa do 31.12.2019 roku.

Projekt „Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach – I etap” jest realizowany przez Miasto Katowice - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach w partnerstwie ze Stowarzyszeniem FAON.

Wartość projektu: 1 088 135,10 zł

Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 011 965,64 zł

Koordynator projektu:

Mariusz Nowak

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

Dział Projektów i Inicjatyw

ul. Francuska 70, Katowice

tel. 32 416 22 73

Kontakt:

Mieszkanie treningowe

Opiekun mieszkania

Krzysztofa Macugowska 607 353 738

 

Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Stowarzyszenie FAON

tel. 739 012 005

Informację wytworzył: 
Krzysztof Kryś
Data wytworzenia informacji: 
17.07.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Mariusz Nowak