Informacja ws. naboru członków komisji konkursowej oceniających oferty złożone w otwartym konkursie ofert o udzielenie dotacji

W związku z ogłoszeniem przez Miasto Katowice otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie powierzania na realizację zadania:

„Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację usług aktywnej integracji na rzecz uczestników projektów Miasta Katowice w obszarze włączenia społecznego”

w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej, przy rozpatrywaniu ofert na realizację powyższego zadania publicznego.

Do zadań członka komisji konkursowej należeć będzie:

  1. udział w posiedzeniu komisji konkursowej (otwarcie ofert zaplanowano na dn. 12.12.2019r., godz.9.00);
  2. zapoznanie się z ofertami, jakie wpłyną na dany konkurs;
  3. sprawdzenie ww. ofert pod względem formalnym;
  4. ocena ww. ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w warunkach konkursowych oraz określenie propozycji wysokości dofinansowania poszczególnych projektów zgłoszonych w ofertach.

Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji prosimy o złożenie wypełnionego i podpisanego formularza, w kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 17 Katowice (pokój nr 1, parter), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór członków komisji konkursowej - PI.0402.35.2019” lub o przesłanie w formie zeskanowanego dokumentu na adres amatusiak@mops.katowice.pl.

Przy rozpatrywaniu ofert nie mogą brać udziału przedstawiciele podmiotów biorących udział w danym konkursie.

Podpisała

Anna Trepka

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

   

Formularz_zgloszenia_kandydata_na_czlonka_komisji_konkursowej (DOC. 56 KB)

 

Informację wytworzył: 
Agnieszka Matusiak
Data wytworzenia informacji: 
21.11.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Mariusz Nowak