Moduł III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Adresatami programu są:

  • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

 Pomoc finansowa w ramach Modułu III skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są:

  • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
  • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
  • pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Pomoc udzielana jest osobom, które w okresie od dnia 9 marca 2020 r. do dnia 15 października 2020 r. utraciły możliwość korzystania ( przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki
w warunkach domowych.

 Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie  na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może być przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres
co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wnioski składane są zgodnie z miejscem zamieszkania. Wnioski mieszkańców Katowic należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach jako realizatora programu.

Wnioski mogą być składane poprzez System Obsługi Wsparcia (system SOW)  https://sow.pfron.org.pl/ (serwis zewnętrzny). W przypadku braku możliwości skorzystania przez wnioskodawcę z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. drogą pocztową, poprzez skrzyknę podawczą).

W imieniu osób niepełnoletnich  oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie występują opiekunowie prawni tych osób.

Wnioski mogą być składane do dnia 15 października  2020 r. Wniosek złożony w danym miesiącu może dotyczyć miesięcy poprzednich, nie ma natomiast możliwości objęcia wsparciem przyszłych miesięcy.

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Druk wniosku o dofinansowanie ze środków programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi (PDF; 580 KB).

Treść programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (serwis zewnętrzny).

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”(serwis zewnętrzny).

Informację wytworzył: 
Justyna Szymańska
Data wytworzenia informacji: 
4.11.2020
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Marcin Milcarz