Nabór do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

 

W związku z planami ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 2022 rok na realizację zadania „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz  popołudniowych klubów społecznościowych dla osób w wieku senioralnym”.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej przy rozpatrywaniu ofert na realizację powyższego zadania.

 

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go podpisanego przez osobę(-y) upoważnioną(-ne) do reprezentowania podmiotu, z ramienia których występuje kandydat w terminie do dnia 30.11.2021 r. na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17, Kancelaria pokój 1, bądź w formie skanu na adres mail: kancelaria@mops.katowice.pl

Przy rozpatrywaniu ofert nie mogą brać udziału przedstawiciele podmiotów biorących udział w danym konkursie.

 

Załącznik:

  1. Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert (DOC, 52 KB)
Informację wytworzył: 
Katarzyna Czernecka
Data wytworzenia informacji: 
16.11.2021
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka