Prowadzenie zajęć fitness (indywidualnych i grupowych)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, realizujący w imieniu Miasta Katowice projekty pn.

„Bogucice – moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej – II etap”;
„Centrum Społecznościowe - Nasze Załęże - II etap”;
„Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec i Dąb”;
„Katowice miasto otwarte – organizowanie społeczności lokalnej - II etap”

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WSL 2014-20, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – poszukuje trenera do przeprowadzenia zajęć fitness (indywidualnych i grupowych) w wymiarze 312 godzin zegarowych w okresie 01.02.2022 – 15.12.2022 roku.

Informację wytworzył: 
Krzysztof Kryś
Data wytworzenia informacji: 
11.01.2022
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Łojek