Dodatek węglowy

Dodatek węglowy

 

UWAGA! MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYNĘŁA W DNIU 30 LISTOPADA 2022.

 

Kryterium dochodowe

Dodatek węglowy przysługuje bez względu na wysokość dochodu.

Wysokość dodatku węglowego

  • Jednorazowa kwota w wysokości 3 000 zł dla jednego gospodarstwa domowego, pod warunkiem, że głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe (wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy)

    zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego,

UWAGA!

Źródło ogrzewania podlega weryfikacji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Szczegółowe informacje na temat wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (serwis zewnętrzny):

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

  • Gospodarstwo domowe jednoosobowe: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca
  • Gospodarstwo domowe wieloosobowe: osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące.

UWAGA!

W przypadku zaistnienia wątpliwości w zakresie

  • składu gospodarstwa domowego,
  • braku zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022
  • niewyodrębnionych adresów dla dwóch samodzielnych lokali

może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal posiadający cechy samodzielności, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, przyznaje się dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej  na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego i dokonuje się wpisu z urzędu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

 

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku węglowego.

Podaj swój adres email we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na Twój adres email.

W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany w formularzu wniosku  informacja o przyznaniu dodatku węglowego nie zostanie wysłana. W takim przypadku zostanie wykonany tylko przelew środków na wskazaną we wniosku formę wypłaty.    

Osoby, które nie podały adresu email mają możliwość osobistego odebrania  informacji o przyznaniu dodatku węglowego w Punkcie Obsługi Wniosków po uprzednim umówieniu terminu odbioru informacji.

W przypadku decyzji o odmowie wypłaty dodatku węglowego decyzja zostanie wysłana w formie tradycyjnej drogą pocztową lub elektronicznie na platformę elektroniczną ePuap w przypadku wniosków elektronicznych.

Informacje dla mieszkańców lokali, które ogrzewane są paliwem stałym z lokalnej sieci ciepłowniczej.

W przypadku gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła na paliwo stałe w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym należy załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

 

Termin składania wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wypłata dodatku węglowego realizowana będzie w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia, przy czym  dla wniosków złożonych po dniu 30 października 2022 r. wypłata realizowana będzie się do dnia 30 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje w sprawie dodatków węglowych udzielane są pod nr tel 32 251 00 87 w.161 oraz adresem email:dpi@mops.katowice.pl

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z  informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO zamieszczonymi poniżej.

Podstawa prawna:

Informację wytworzył: 
Magdalena Loska
Data wytworzenia informacji: 
7.11.2022
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek