Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

26 października 2022 r., Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowało o nowym naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu, tj. gminy/powiatu nie może przekroczyć kwoty 2 mln zł. Wnioski można składać do 10 listopada br.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), 
  • poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Terminy naboru wniosków w ramach Programu:

  1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. 
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków w terminie do dnia 25 listopada 2022 r.
  3. Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

Link do strony Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, zawierającej ogłoszenie o naborze wniosków dla JST oraz Program wraz z załącznikami (serwis zewnętrzny)

Informację wytworzył: 
Kinga Grzybek
Data wytworzenia informacji: 
28.10.2022
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Kinga Grzybek