Tryb wydawania karty parkingowej.

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej.

Wniosek składa się do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

  • osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców,
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez Sąd.

 

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

  •  jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej.

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł, należy ją wpłacić na konto:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wita Stwosza 7

40-040 Katowice

Numer konta: 95 1020 2313 0000 3802 0514 9556

Z dopiskiem

„opłata za wydanie karty parkingowej” .

Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz z pozytywnie określonym wskazaniem do karty parkingowej.

 

Karta parkingowa dla placówki

 Kartę parkingową wydaje się placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Kartę parkingową placówce wydaje się na okres 3 lat.

Wniosek o wydanie karty parkingowej dla placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania. Wniosek składa się do przewodniczącego zespołu powiatowego właściwego ze względu na siedzibę placówki.

Do wniosku placówki dołącza się:

  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej.

Składając wniosek wnioskodawca oświadcza o:

  • posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki,
  • prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej,
  • aktualności i zgodności ze stanem faktycznym danych podanych we wniosku.

Składając wniosek przedstawia się również do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

 

Termin przyznania karty

 

Przewodniczący Zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.

 

Odbiór karty parkingowej

 

 Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty.

Informację wytworzył: 
Olga Gulec
Data wytworzenia informacji: 
29.06.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Marta Bugaj