Bezpłatne porady prawne udzielane na terenie Katowic

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Udziela porad z zakresu:

 1. Prawa rodzinnego i opiekuńczego
 2. Zabezpieczenia społecznego
 3. Ochrony praw lokatorów

 

 • Terenowe Punkty Pomocy Społecznej  (TPPS) - porady są udzielane po uprzednim umówieniu terminu w sekretariacie TPPS:
  • TPPS1, ul. Andrzeja 10, telefon 32 251 60 99
  • TPPS2, ul. Warszawska 42, telefon 32 253 77 30
  • TPPS3, ul. Oblatów 24, telefon 32 258 07 09
  • TPPS4, ul. Gliwicka 96, telefon 32 353 02 75
  • TPPS5, ul. Dębowa 16c, telefon  32 254 70 61
  • TPPS6, ul. Czecha 2, telefon 32 209 00 23
  • TPPS7, ul. Świdnicka 35, telefon 32 252 56 35
  • TPPS8, ul. Łętowskiego 6a, telefon 32 206 15 68
  • TPPS9, ul. Krakowska 138, telefon 32 255 35 67
  • TPPS10, ul. Krakowska 138, telefon 32 256 80 39
 • Sekcja ds. Osób Bezdomnych (SBD), ul. Morcinka 19a
  telefon 32 251 43 87
  Środa w godzinach od 9:00 do 12:00

 

 

 

Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych przy Izbie Wytrzeźwień w Katowicach przy ul. Macieja 10

 

(osobiście w poniedziałki od 16:00 do 19:00, wtorki od 13:00 do 18:00, środy od 13:00 do 19:00, czwartki od 16:00 do 18:00)

 

Zakres udzielanych porad prawnych:

 

 1. Prawo rodzinne
 2. Ochrona przed przemocą w rodzinie
 3. Regulacje prawne dotyczące uzależnień

 

 

 

STOWARZYSZENIE IM. MARII NIEPOKALANEJ NA RZECZ POMOCY DZIEWCZĘTOM I KOBIETOM

 

ul. Krasińskiego 21
telefon  32 255-38-69

 

(osobiście: wtorki od 16:00 do 21:00, czwartki od 10:00 do 15:00, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w godzinach od  9:00 do 16:00)

 

Zakres udzielanych porad prawnych:

 

 1. Prawo karne:
  • poradnictwo z zakresu prawa materialnego i procesowego
  • korespondencja z organami prowadzącymi dochodzenie lub śledztwo
 2. Prawo cywilne:
  • poradnictwo z zakresu prawa zobowiązań
  • poradnictwo z zakresu postępowania nieprocesowego
  • poradnictwo z zakresu postępowań nakazowych i upominawczych
 3. Prawo rodzinne:
  • poradnictwo i sporządzanie pozwów i pism procesowych w sprawach rozwodowych i separacyjnych
  • poradnictwo i sporządzanie pozwów i pism procesowych w sprawach alimentacyjnych
  • poradnictwo w zakresie rozdzielności majątkowej
 4. Prawo ubezpieczeń:
  • poradnictwo z zakresu spraw emerytalno – rentowych
  • sporządzanie odwołań i pism procesowych w sprawach związanych z odwołaniami od decyzji ZUS-u
 5. Poradnictwo z zakresu prawa pracy
 6. Poradnictwo – wraz ze sporządzaniem pism, wniosków i skarg – w postępowaniu z zakresu egzekucji administracyjnej i sądowej
 7. Prawo lokalowe i ochrona praw lokatorów:
  • sprawy dotyczące uzyskania lub odzyskania tytułu prawnego do lokalu
  • poradnictwo z zakresu spraw dotyczących praw i obowiązków właścicieli, najemców, podnajemców itp.

 

Udzielane są również porady przez Internet pod adresem e-mail:  magdalena@katowice.opoka.org.pl

 

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPES

 

 

 ul. Kościuszki 46, Katowice

 

 • telefon bezpłatny celem ustalenia terminu wizyty:
  800 11 77 37 (brak możliwości porad w kontakcie telefonicznym).
  adres e-mail: spes@spes.org.pl
  strona internetowa: www.spes.org.pl

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek, czwartek, piątek od 10.00 do 15.00
  wtorek, środa od 10.00 do 17.00

  Zakres świadczonych usług:
  Poradnictwo obywatelskie, rodzinne  i socjalne oraz bezpłatna pomoc prawna dla osób w trudnej sytuacji życiowej. W uzasadnionych wypadkach  pomoc prawna o charakterze przedprocesowym.
   

  Szczegółowe informacje w zakresie warunków uzyskania pomocy są dostępne na stronie internetowej:
  www.spes.org.pl/poradnictwo

 

 

 

Maltański Punkt Pomocy Środowiskowej dla Osób Niepełnosprawnych w Katowicach

 

Katowice, ul. Powstańców 21
telefon 32/785 86 68; kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

 

Porady udzielane są,  po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

 

Zakres udzielanych porad prawnych:

 

 • Prawo cywilne
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo ubezpieczeń
 • Poradnictwo z zakresu prawa pracy
 • Prawo lokalowe i ochrona praw lokatorów

 

 

 

STUDENCKA PORADNIA PRAWNA, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

 

Poradnictwo jest zawieszane w okresie od 25 maja do 12 października ze względu na sesję egzaminacyjną i wakacje

 

Katowice ul. Bankowa 11b, pokój 39
telefon 32 359-14-22

 

(codziennie osobiście)

 

Zakres udzielanych porad prawnych:

 

 1. Prawo cywilne np. w zakresie zawieranych umów, postępowań sądowych
 2. Prawo rodzinne np. w zakresie spraw rozwodowych i alimentacyjnych

 

 

 

Ewangelickie Centrum Diakonijne "Słoneczna Kraina" , przy Parafii Ewangelicko- Augsburgskiej w Katowicach, Punkt Konsultacyjny

 

 Katowice ul. Dudy Gracza 6 telefon 513-518-466

 

 • Porady prawne we wtorki od 15.00 do 19.00, we środy od 15.00 do 19.00 oraz w piątki od 16.00 do 18.00
 • Zapisy w dniu porad lub telefonicznie

 

  Zakres poradnictwa

 

 1. prawo cywilne
 2. prawo rodzinne
 3. prawo pracy
 4. prawo gospodarcze
 5. prawo karne i wykroczeń
 6. prawo administracyjne
 7. postępowanie sądowe
 8. pomoc i ubezpieczenia społeczne

 

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest także udzielana na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  (Dz.U.2017.2030 t.j. z dnia 2017.11.02)

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • nieodpłatną mediację, lub

 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Szczegółowe informacje o adresach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Katowic znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice.

 

Informację wytworzył: 
Katarzyna Szeffer
Data wytworzenia informacji: 
16.04.2015
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Katarzyna Szeffer