Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Uchwała Nr XXXIII/673/04

Rady Miasta Katowice

z dnia 22 listopada 2004r.

w sprawie ustalenia „Miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1), art. 19 pkt 1) ustawy z dnia 12 maraca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami)

Rada Miasta Katowice

uchwala:

§ 1.Ustalić „Miejską strategię rozwiązywania problemów społecznych” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zadania wynikające ze strategii realizować do wysokości środków przewidzianych na ten cel w budżecie miasta Katowice, w tym pozyskanych z europejskich funduszy strukturalnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LI/688/02 Rady Miejskiej Katowic z dnia 27 czerwca 2002r. w sprawie ustalenia „Miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych w zakresie pomocy społecznej, polityki prorodzinnej oraz profilaktyki uzależnień”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Załącznik do Uchwały nr XXXIII/673/04 Rady Miasta z dnia 22 listopada 2004 r. (DOC, 321KB)

Uchwała nr XLIX/1025/05 Rady Miasta Katowice z dnia 7 listopada 2005r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych” (DOC, 22,5KB)

Uchwała nr LX/1374/06 Rady Miasta Katowice z dnia 29 maja 2006r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych” (DOC, 29,0KB)

Uchwała nr XXI/413/08 Rady Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych" (DOC,40,0KB)

Informację wytworzył: 
Bożena Michałek
Data wytworzenia informacji: 
20.04.2010
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak