Program "Zajęcia klubowe WTZ"

Program "Zajęcia klubowe WTZ"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje o rozpoczęciu realizacji programu „Zajęcia klubowe WTZ” finansowanego ze środków PFRON.

Cele programu:

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Beneficjenci, adresaci programu i podmioty udzielające pomocy w ramach programu.
Beneficjentami programu są:

  1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,        
  2.  osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Adresatami programu są podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.
Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest adresatom programu ze środków PFRON przez samorządy powiatowe, które przystąpią do realizacji programu.

Warunki uczestnictwa w programie.        
Warunkiem uczestnictwa w programie, w tym warunkiem uzyskania pomocy finansowej w ramach programu, jest nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec:

  1. PFRON, w tym nieposiadanie zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;
  2. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego;
  3. innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach.         

Termin przyjmowania wniosków:

  • dla zajęć klubowych, które będą odbywać się przez pełen rok realizacyjny (tj. od dnia 1 lutego do dnia 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego) termin przyjmowania wniosków rozpoczyna się z dniem 10 października a upływa z dniem 10 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok realizacji programu
  • dla zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 stycznia danego roku realizacyjnego) oraz w przypadku WTZ prowadzących zajęcia klubowe, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wniosków zwiększyła się liczba beneficjentów, termin przyjmowania wniosków rozpoczyna się z dniem 10 maja a upływa z dniem 10 czerwca danego roku.

Złożenie wniosku po wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wniosek o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ (do pobrania) (DOC; 83 KB).

Regulamin rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” (DOC; 178 KB).

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie PFRON (serwis zewnętrzny).

Informację wytworzył: 
Justyna Szymańska
Data wytworzenia informacji: 
14.10.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Marcin Milcarz