Świadczenie pieniężne dla podmiotów, w tym osób fizycznych, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy

W związku ze zmianą ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa informuję, iż od 1 lipca 2024 roku został uchylony art. 13 ww. ustawy umożliwiający dotychczas gminom przyznawanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Wnioski o świadczenie za okres do 30 czerwca 2024 roku można składać do 31 lipca 2024 roku.

Informacje udzielane są pod numerem telefonu 32 606 18 36
 

Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie

Jeżeli zapewniłeś na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie  obywatelowi Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, możesz ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego z tego tytułu.

 

Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej na terenie Katowic:

 • TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10, tel. 251 60 99
 • TPPS nr 2 ul. Warszawska 42, tel. 253 77 30
 • TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 , tel. 258 07 09
 • TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96, tel. 353 02 78
 • TPPS nr 5 ul. Dębowa 16,  tel. 254 70 61
 • TPPS nr 6 ul. Czecha 2, tel. 209 00 23
 • TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a, tel. 252 56 35
 • TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a, tel. 206 15 68
 • TPPS nr 9 ul. Krakowska 138, tel. 255 35 67
 • TPPS nr 10 ul. Krakowska 138, tel. 209 97 13

Wzór wniosku:

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (219 KB, PDF)

Załącznik do wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (26,6 KB, doc)

Podstawowe informacje o świadczeniu:

Podstawowe informacje o świadczeniu:

 • świadczenie przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni, w przypadku, gdy osoba której zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie:
 1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji (należy dostarczyć orzeczenie);
 2. posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności (należy dostarczyć niniejszy dokument wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego);
 3. ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
 4. jest kobietą w ciąży (należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie) lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
 5. samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
 6. jest małoletnim znajdującym się w ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy bez osoby dorosłej przekroczyli granicę.
 • maksymalna wysokość świadczenia 40 zł za osobę dziennie;
 • świadczenie jest wypłacane z dołu (za okres, w którym już zapewniłeś zakwaterowanie i wyżywienie);
 • wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, wniosek złożony z uchybieniem terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Klauzula informacyjna RODO(pdf, 622 KB)

Informację wytworzył: 
Magdalena Loska
Data wytworzenia informacji: 
8.07.2022
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Bogumiła Jastrzębska