Mieszkania chronione

wniosek o pomoc (DOC, 38 KB) w formie skierowania do mieszkania chronionego można złożyć w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10, tel. 251 60 99

TPPS nr 2 ul. Warszawska 42, tel. 253 77 30

TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 , tel. 258 07 09

TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96, tel. 353 02 78

TPPS nr 5 ul. Dębowa 16,  tel. 254 70 61

TPPS nr 6 ul. Czecha 2, tel. 209 00 23

TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a, tel. 252 56 35

TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a, tel. 206 15 68

TPPS nr 9 ul. Krakowska 138, tel. 255 35 67

TPPS nr 10 ul. Krakowska 138,  tel. 256 80 39

 

Pracownicy socjalni przyjmują;

poniedziałek 14:00 - 17:00

wtorek - piątek: 8:00 - 10:00 (oprócz środy)

 

W przypadku osób bezdomnych należy zgłosić się w Dziale ds. Osób Bezdomnych, ul. Morcinka 19a

Pracownicy socjalni DBD przyjmują:

poniedziałek 8:00 - 13:00
wtorek - piątek: 8:00 - 12:00 (oprócz środy)

 

Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, może być przyznane wsparcie w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

 

Obecnie w Katowicach działają trzy mieszkania chronione wspierane:

  • Mieszkanie Chronione Wspierane nr 1 przeznaczone dla osób w podeszłym wieku lub przewlekle chorych z siedzibą przy ul. Łętowskiego 6a. Mieszkanie dysponuje 7 miejscami.
  • Mieszkanie Chronione Wspierane nr 2 przeznaczone dla osób w podeszłym wieku lub przewlekle chorych z siedzibą przy ul. Łętowskiego 6a. Mieszkanie dysponuje 6 miejscami.
  • Mieszkanie Chronione Wspierane przeznaczone  dla osób niepełnosprawnych, w szczególności osób niepełnosprawnych fizycznie lub osób z zaburzeniami psychicznymi z siedzibą przy ul. Gliwickiej 74. Mieszkanie dysponuje 7 miejscami.

 

Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie usług w mieszkaniu chronionym prowadzona jest przez Terenowe Punkty Pomocy Społecznej.

Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie, telefonicznie, elektronicznie lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej.

Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są m. in. zaświadczenie o zarobkach odcinki renty/emerytury lub inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny, rachunki potwierdzające regulowanie opłat mieszkaniowych, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp.

 

Zasady odpłatności

Dokładne zasady ustalania odpłatności określa Uchwała nr XXXVII/712/17 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach (PDF, 230,76 KB) zmieniona Uchwałą nr LVII/1172/18 Rady Miasta Katowice z dnia 28 czerwca 2018 r. (PDF, 280,83 KB) oraz Uchwałą nr XVI/382/20 Rady Miasta Katowice z dnia 13 lutego 2020 r. (PDF, 285 KB)

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych  (PDF, 235,96 KB).

Informację wytworzył: 
Katarzyna Czernecka
Data wytworzenia informacji: 
5.03.2020
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka