Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

Bariery architektoniczne

Likwidacja barier architektonicznych ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. O dofinansowanie takie mogą ubiegać się osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, które mają trudności w poruszaniu się. Wartość takiego dofinansowania może wynosić maksymalnie do 95 % wartości wnioskowanych prac lub sprzętów, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Powyższe dofinansowanie można otrzymać raz na rok.

Jak ubiegać się o świadczenie?

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 17 w pokoju numer 01.

Wnioski rozpatrywane są w dwóch etapach.

Na I etapie wniosku należy załączyć kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie, kopię umowy najmu, przydziału spółdzielczego, bądź aktu własności lokalu, w którym ma być przeprowadzona likwidacja barier architektonicznych.

Na II etapie po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu wniosku do realizacji wnioskodawca dostarcza projekt budowlany, kosztorys szczegółowy oraz zgodę właściciela lokalu lub budynku na wykonanie wnioskowanego zakresu prac. Po dokonaniu wizji lokalnej i ustaleniu wysokości dofinansowania podpisywana jest umowa cywilno - prawna, która określa m. in. wysokość dofinansowania oraz zweryfikowany szczegółowy zakres robót i zakupów realizowanych w ramach umowy. Po zakończeniu prac odbywa się odbiór wykonanych prac z udziałem przedstawicieli MOPS w oparciu o przedłożony przez wykonawcę  kosztorys końcowy, stosowne atesty lub inne dokumenty konieczne do odbioru . Następnie wnioskodawca przedstawia fakturę za wykonaną usługę, dowód wpłaty własnej. Na podstawie przedłożonych, zweryfikowanych dokumentów następuje wypłata dofinansowania.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. 

Druk wniosku z zaświadczeniem lekarskim (DOC, 131 KB)

Druk wniosku z zaświadczeniem lekarskim (PDF, 665 KB)

Informację wytworzył: 
Agata Blaza
Data wytworzenia informacji: 
8.12.2021
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Marcin Milcarz