Ochrona danych osobowych RODO

POUCZENIE W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu   Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż przysługują Pani/Panu niżej określone prawa.

 

Administratorem danych osobowych ujawnionych w formularzu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice.  We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem Pani/Panu praw w zakresie ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod wyżej podanym adresem, adresem poczty elektronicznej: daneosobowe@mops.katowice.pl, lub pod nr telefonu: 32 606 18 00 oraz za pośrednictwem elektronicznej skrytki ePUAP pod adresem:  https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/f7s0tdv03y( serwis zewnętrzny)

 

Numer telefonu jest przetwarzany w celu kontaktu w sprawach związanych ze złożonym wnioskiem. Pozostałe dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

Wszystkie podane dane osobowe są przetwarzane w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a także celu kontrolnym.

Dane konieczne do rozpatrzenia wniosku są zbierane i wykorzystywane przez Ośrodek dla prowadzonych postępowań administracyjnych, zmierzających do wydania decyzji administracyjnych, w celu przyznania świadczeń rodzinnych lub opiekuńczych.


Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Wnioskodawcy poprzez złożony wniosek z załącznikami oraz  w drodze pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny  od organów podatkowych lub ministra właściwego spraw finansów publicznych, organów emerytalno - rentowych oraz z  rejestrów publicznych, w tym  rejestru  PESEL,  o którym  mowa  w przepisach  o ewidencji  ludności, z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach  o systemie  informacji oświatowej, z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Centralnego Wykazu Ubezpieczonych.

 

Dane dotyczące osób pobierających świadczenia, osób ubiegających się o świadczenia  oraz członków ich rodzin są przetwarzane przez ministra właściwego do spraw rodziny i wojewodę w celu monitorowania realizacji świadczeń oraz w celu umożliwienia organom właściwym i wojewodzie weryfikacji prawa do świadczeń oraz przez podmioty wymienione w przedmiotowej ustawie, którym informacje te zostały udostępnione. Minister właściwy do spraw rodziny przetwarza dane w zakresie adresu poczty elektronicznej wskazanego w formularzu w celu przekazywania informacji  związanych z uprawnieniami dla rodzin.

 

Powyższe dane będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestru centralnego, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie zostało przyznane albo którym wydane zostało orzeczenie o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, które przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia albo wydania orzeczenia stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia albo o wydanie orzeczenia bez rozpatrzenia.

 

Państwa dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak przekazywane innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną  i  informatyczną  MOPS.

W  szczególności  podmiotom  administrującym  systemami informatycznymi,  serwisującym  sprzęt  informatyczny,  zapewniającymi  transport  dokumentów  i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie ośrodka, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach. Dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

W wypadku danych, których podstawą przetwarzania jest dobrowolnie wyrażona zgoda, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo  dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, jeśli są błędne lub nieaktualne, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych dostarczonych administratorowi, których podstawą przetwarzania jest zgoda. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne. Podanie pozostałych danych jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych lub  opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku. Odmowa podania tych danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.

 

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dostępne są na stronie internetowej MOPS

 

Informację wytworzył: 
Joanna Piotrowska
Data wytworzenia informacji: 
24.05.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek