Wymagane dokumenty

Podstawowe dokumenty – konieczne do dostarczenia bez względu na indywidualną sytuację wnioskodawcy:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego( PDF 294 KB) potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.
 2. Deklaracja o wysokości dochodu (PDF 351 KB) wszystkich członków gospodarstwa domowego
 3. Dodatkowe informacje- niezbędne do wydania decyzji (PDF 772 KB) – w części 1.1 wypełnione i potwierdzone przez zarządcę, w części 1.2 wypełnione i potwierdzone przez wnioskodawcę.
 4. Dodatkowe informacje o lokalu (PDF 382 KB)  – wypełnia i potwierdza zarządca.
 5. Oświadczenie dotyczące dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dodatek mieszkaniowy ( PDF 840 KB) - wypełnia i potwierdza wnioskodawca.

W powyższych dokumentach zarządca lub osoba uprawniona do pobierania należności za lokal ma obowiązek potwierdzić następujące dane:

 • punkty 2 do 5, 7 do 9 oraz 12 na druku wniosku tj.: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, obecność instalacji gazu przewodowego,
 • łączna kwota wydatków na mieszkanie za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek oraz dodatkowe informacje (druk dodatkowych informacji niezbędnych do wydania decyzji),
 • dodatkowe informacje o lokalu –nie dotyczy lokali z KZGM, z wyjątkiem lokali w których czynsz został wylicytowany w drodze przetargu, oraz kiedy woda opłacana jest w formie ryczałtu w sytuacji gdy brak jest licznika głównego przy budynku.

WAŻNE!: w przypadku podnajmu lub użyczenia lokalu, wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinien być potwierdzony przez osobę upoważnioną  do pobierania należności za lokal tj. wynajmującego, właściciela lub posiadacza samoistnego.  

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego wypełnia pozostałe punkty wniosku  oraz deklarację o wysokości dochodów uwzględniając w niej wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz ich dochody za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc w którym składany jest wniosek.

Dodatkowe dokumenty – w zależności od indywidualnej sytuacji klienta:

 1. Umowa najmu/podnajmu,
 2. Akt własności domu jednorodzinnego lub lokalu w budynku wielorodzinnym,
 3. Dokument potwierdzający inny tytuł prawny,
 4. Wyrok sądowy lub dokument potwierdzający uprawnienie do lokalu zamiennego,
 5. Zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne domu – właściciel domu jednorodzinnego,
 6. W przypadku osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności przed 23 listopad 2004 r. dodatkowo należy dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,
 7. W przypadku osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność została orzeczona po 23 listopad 2004 r. posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności należy dostarczyć orzeczenie wydane przez Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności jeśli uwzględnia konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (punkt 10 orzeczenia),
 8. W przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim - zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania się na wózku inwalidzkim.

Rodzaje dokumentów ze względu na źródło dochodów osiągniętych w 3 miesiącach poprzedzających złożenie wniosku:

Osoby pracujące na podstawie umowy o prace, umowy zlecenia lub umowy o dzieło:

Osoby osiągające dochody inne niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych:

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej:

Osoby posiadające tytuł prawny do gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha przeliczeniowego lub fizycznego:

Osoby bezrobotne:

 • zaświadczenie o wysokości świadczeń wypłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy lub
 • karta zasiłkowa 

Osoby uczące się:

 • zaświadczenie o wysokości płatnych praktyk ze szkół zawodowych
 • zaświadczenie/ decyzja o wysokości stypendium doktoranckiego/ socjalnego/ sportowego

Emeryci/renciści

 • dowody wypłat emerytury/renty
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające wysokość świadczeń otrzymanych w poszczególnych miesiącach uwzględniające kwoty brutto, netto, potrącenia i dodatki

    Osoby otrzymujące alimenty:

 • Wyrok sądu zasądzający alimenty na członka rodziny,
 • zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów.

Osoby płacące alimenty na rzecz osób spoza gospodarstwa domowego:

 • Wyrok sądu zasądzający alimenty na rzecz osób spoza gospodarstwa domowego.
 • Przekazy lub przelewy pieniężne potwierdzające wysokość opłaconych alimentów.

Rodzaje dochodów, które powinny być uwzględnione przez wnioskodawcę przy wypełnianiu deklaracji o dochodach oraz dokumenty na podstawie których wypełniono deklarację, wnioskodawca jest zobowiązany przechowywać przez okres trzech lat.

 

 

 

Informację wytworzył: 
Agnieszka Nowak
Data wytworzenia informacji: 
27.05.2024
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Karolina Guz