Wymagane dokumenty

Podstawowe dokumenty – konieczne do dostarczenia bez względu na indywidualną sytuację wnioskodawcy:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego( PDF 262 KB) potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.
 2. Deklaracja o wysokości dochodu (PDF 301 KB) wszystkich członków gospodarstwa domowego
 3. Dodatkowe informacje- niezbędne do wydania decyzji (PDF 496 KB) – w części 1.1 wypełnione i potwierdzone przez zarządcę, w części 1.2 wypełnione i potwierdzone przez wnioskodawcę.
 4. Dodatkowe informacje o lokalu (PDF 21,5 KB)  – wypełnia i potwierdza zarządca.

   Z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy trzeba udać się do administracji domu. Musi ona potwierdzić punkty 2 do 5, 7 do 9 oraz 12 tj.: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmo­wanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, obecność instalacji gazu przewodowego oraz łączną kwotę wydatków na mieszkanie za miesiąc, w którym składany jest wniosek.

   Ponadto zarządca musi wypełnić druk dodatkowe informacje o lokalu oraz dodatkowe informacje - niezbędne do wydania decyzji.

   Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego wypełnia pozostałe punkty wniosku  oraz deklarację o wysokości dochodów uwzględniając w niej wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz ich dochody za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc w którym składany jest wniosek.

Dodatkowe dokumenty – w zależności od indywidualnej sytuacji klienta:

 1. Umowa najmu/podnajmu,
 2. Akt własności domu jednorodzinnego lub lokalu w budynku wielorodzinnym,
 3. Dokument potwierdzający inny tytuł prawny,
 4. Wyrok sądowy lub dokument potwierdzający uprawnienie do lokalu zamiennego,
 5. Zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne domu – właściciel domu jednorodzinnego,
 6. W przypadku osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności przed 23 listopad 2004 r. dodatkowo należy dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie lub opinię biegłego o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,
 7. W przypadku osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność została orzeczona po 23 listopad 2004 r. posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności należy dostarczyć orzeczenie wydane przez Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności jeśli uwzględnia konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (punkt 10 orzeczenia),
 8. W przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim - zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania się na wózku inwalidzkim.

Rodzaje dokumentów ze względu na źródło dochodów:

Osoby pracujące na podstawie umowy o prace, umowy zlecenia lub umowy o dzieło:

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych:

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej:

 • oświadczenie o uzyskanych dochodach zapisane w deklaracji o wysokości dochodów

Osoby prowadzące gospodarstwo rolne:

 • zaświadczenie właściwego organu gminy potwierdzające dochód z posiadanego przez wnioskodawcę gospodarstwa rolnego wyliczony na hektar przeliczeniowy

    Osoby bezrobotne:

 • zaświadczenie o wysokości świadczeń wypłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy (z uwzględnieniem składki zdrowotnej)

    Osoby uczące się:

 • zaświadczenie o wysokości płatnych praktyk ze szkół zawodowych
 • zaświadczenie o kontynuacji nauki na studiach wyższych i o wysokości ewentualnego stypendium naukowego i/lub socjalnego wystawione przez dziekanat uczelni

    emeryci/renciści

 • dowody wypłat emerytury/renty i ostatnia decyzja emerytalna/rentowa
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające wysokość świadczeń otrzymanych w poszczególnych miesiącach uwzględniające kwoty brutto, netto, potrącenia i dodatki

    Osoby otrzymujące alimenty (dotyczy osób, które nie otrzymują zaliczki alimentacyjnej):

 • Wyrok sądu zasądzający alimenty na członka rodziny,
 • zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów.

Rodzaje dochodów, które powinny być uwzględnione przez wnioskodawcę przy wypełnianiu deklaracji o dochodach oraz dokumenty na podstawie których wypełniono deklarację, wnioskodawca jest zobowiązany przechowywać przez okres trzech lat.

Informację wytworzył: 
Joanna Rosińska
Data wytworzenia informacji: 
19.09.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Karolina Guz