“Bogucice – moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej – etap I”

 

Celem głównym projektu "Bogucice moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej - etap I" poprawa w okresie od marca 2018 do grudnia 2020 r. funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego co najmniej 96 osób  (w tym 63 kobiety i 33 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnicy Katowice Bogucice, poprzez działania Centrum Aktywności Lokalnej "Markiefki 64, 68", tj. aktywizację i integrację społeczności lokalnej, animację lokalną, organizację warsztatów i szkoleń dla mieszkańców, działania integrujące oraz działania kulturalne.

Projekt "Bogucice moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej - etap I" jest realizowany przez Miasto Katowice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Termin realizacji: 1.03.2018-31.12.2020

Wartość projektu: 1 648 332,40 zł

Dofinansowanie UE: 1 401 082,54 zł

 

Zadania zaplanowane w projekcie:

 1. Organizowanie społeczności lokalne:
  Jest to jedno z kluczowych zadań w projekcie. Podstawą każdego dobrego i efektywnego programu aktywności lokalnej jest zapewnienie wykwalifikowanego i doświadczonego personelu w postaci animatorów lokalnych. W projekcie planuje się zatrudnienie 3 animatorów lokalnych. Program jest nowym przedsięwzięciem w dzielnicy, dodatkowo jego realizacja będzie wsparta zrewitalizowaną infrastrukturą Parku Boguckiego i lokali przy ul. Markiefki 64 i 68. Animatorzy będą mieli za zadanie budować i podtrzymywać relacje ze społecznością lokalną, ze szczególnym uwzględnieniem grup problemowych w dzielnicy tj. dzieci i młodzieży oraz nieaktywnych zawodowo kobiet. Ich rolą będzie m.in. prowadzenie i organizowanie działań  w ramach dwóch klubów społecznościowych dedykowanych grupom mieszkańców znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji tj. młodzieży oraz nieaktywnym zawodowo kobietom oraz przygotowanie i realizacja pozostałych zadań zaplanowanych w projekcie m.in. Akademii Lidera czy działań środowiskowych. W ramach tego zadania zaplanowano również zastosowanie usług o charakterze edukacyjnym w postacie konsultacji brokera edukacyjnego (wypracowanie IPD i kierunku rozwoju kwalifikacji i kompetencji) i kursów podnoszących kwalifikacje.
   
 2. Akademia Lidera Społeczności Lokalnej:
  Zadanie zakłada identyfikację mieszkańców Bogucic charakteryzujących się potencjałem i umiejętnościami do pełnienia roli lidera swojej społeczności lokalnej a następnie, poprzez udział w szkoleniach i spotkaniach dostarczenie im wiedzy i umiejętności do samodzielnego lub grupowego (przy towarzyszącym wsparciu organizatorów społeczności lokalnej) animowania  działań w dzielnicy lub miejscu zamieszkania np. osiedlu, bloku. Szkolenie Liderów będzie polegać na organizacji cyklu warsztatów stacjonarnych, nakierowanych na trenowanie umiejętności społecznych, uświadamianie roli i zadań lidera oraz środowiska działania, w tym współpracy międzyinstytucjonalnej, skuteczną realizację inicjatyw lokalnych czy  doskonalenie umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych. Ważnym elementem zadania będą wizyty studyjne w miejscach będących dobrą praktyką w dziedzinie organizowania społeczności lokalnej i zmiany będącej udziałem tejże społeczności (np. Nikiszowiec, Szopienice-Bagno, Świętochłowice-Lipiny, Cieszyn itp.).
   
 3. Punkt Poradnictwa i Informacji Obywatelskiej:
  W ramach projektu zostanie powołany stały Punkt Poradnictwa i Informacji Obywatelskiej (PPIO), który będzie miał na celu ułatwienie dostępu do porady specjalistycznej lub informacji obywatelskich dla każdego mieszkańca Bogucic. Poradnictwo obywatelskie jest metodą wspierania osób w poszukiwaniu rozwiązań ich problemów, poprzez udzielanie porad i informacji o prawach i obowiązkach obywatela oraz pomoc w wyborze optymalnego rozwiązania w oparciu o analizę sytuacji, przedstawienie różnorodnych ścieżek postępowania i zobaczenie ich konsekwencji. Mieszkańcy Bogucic będą mieli możliwość skorzystania z porady specjalisty – prawnika, pracownika socjalnego, psychologa, dietetyka itd., zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.
   
 4. Działania środowiskowe wzmacniające potencjał i integrację społeczności lokalnej:
  W ramach zadania przewiduje się zorganizowanie szeregu wydarzeń i akcji otwartych dla mieszkańców dzielnicy. Będą to m.in.  „Akcji Zima w Parku Boguckim”, „Akcji Lato w Parku Boguckim” itp.  Dodatkowo planuje się realizację spotkań edukacyjnych (na ważne z punktu widzenia mieszkańców tematy), integracyjnych (np. kino plenerowe w Parku Boguckim) i warsztatów zainteresowań dla wszystkich mieszkańców dzielnicy (np. rękodzielniczych, konstrukcyjnych itp.). Dużą rolę odegra również aktywizacja poprzez sport i wspólną zabawę, dzięki działaniu pod nazwą „Sportowe Bogucice”. Będzie to cykl wydarzeń o charakterze sportowym, włączających i aktywizujących społeczność lokalną bez względu na wiek czy sprawność fizyczną, propagujących takie wartości i umiejętności jak aktywność, solidarność, praca w grupie i wzmacnianie relacji podczas wspólnie spędzanego czasu. Dla wzmocnienia zaangażowania i poczucia sprawczości, w ramach zadania zaplanowano wzmocnienie inicjatywy lokalnej – działanie, które pozwoli aktywnym mieszkańcom dzielnicy (np. liderom lokalnym wyłonionym w Akademii Liderów - zad.2) wdrożyć w życie swoje pomysły na pobudzenie współmieszkańców do działania (np. poprzez organizację Dni Sąsiada, pikników podwórkowych, inicjatyw charytatywnych itp.). Planuje się wesprzeć w ramach zadania co najmniej 10 inicjatyw lokalnych, przy założeniu, że będzie to tylko jedno ze źródeł finansowania inicjatywy (obok wkładu pracy inicjatorów i pozyskanych innych środków materialnych lub rzeczowych).
   
 5. Program wspierający reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy Bogucice:
  Jest to zadanie, które w sposób kompleksowy będzie zmierzać do wzrostu i utrzymania zatrudnienia wśród pozostających bez zatrudnienia mieszkańców Bogucic. Planuje się realizację dwóch edycji Programu dla łącznie 20 osób. Każda z edycji będzie podzielona na 3 etapy – rekrutacja, trening umiejętności społecznych, poradnictwo i podnoszenie kwalifikacji i staże zawodowe i trening pracy. Kompleksowość wsparcia będzie się objawiać poprzez łączenie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (indywidualne konsultacje psychologiczne, warsztaty aktywizacyjne i warsztaty psychologiczne, treningi umiejętności społecznych – komunikacja, motywacja i samoocena), edukacyjnych (indywidualna edukacja z zakresu orientacji prozawodowej - wypracowanie IPD, kursy kwalifikacyjne zakończone certyfikatem oraz badania wstępne) i zawodowe (6-miesięczne, pełnoetatowe  staże zawodowe, indywidualny trening pracy). Zadanie zostanie powierzone w ramach zadania zleconego na zasadach określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, organizacji pozarządowej, która wykaże potencjał i doświadczenie w zakresie aktywizacji zawodowej.
   
 6. Działania kulturalne uzupełniające ofertę wsparcia w projekcie:
  Szczególnie ważne, w kontekście dzielnicy, jest wzmacnianie tożsamości lokalnej poprzez odwołanie się do lokalnej, śląskiej tradycji.  Poprzez działania artystyczne – warsztaty taneczne i plastyczne, spotkania dyskusyjne, festyny, zostaną zaszczepione i rozwinięte zainteresowania artystyczne i ciekawość świata mieszkańców dzielnicy, co będzie pozytywnie wpływać na rozwój ich potencjału twórczego, samoocenę, kreatywność. Realizacja zadania pozwoli na stworzenie środowiska sprzyjającego realizacji potrzeb artystycznych i estetycznych. Ważnym celem projektu jest wspieranie integracji społeczności dzielnicy, szczególnie integracji międzypokoleniowej. Cel ten zamierza się osiągnąć poprzez organizację zadań o charakterze wielopokoleniowym i otwartym. Kolejnym celem jest zmiana myślenia o Bogucicach, by dzielnica ta była powodem do dumy. Realizacja zadania pozwoli uczestnikom dostrzec piękno zakamarków starych Bogucic, ich historii i tradycji. Powyższe cele będą realizowane poprzez organizację następujących działań: rodzinnych warsztatów plastyczne, integracyjnych warsztatów kulinarnych, trzech Festynów Rodzinnych, prelekcji historycznych o dzielnicy, warsztatów tańca Break Dance i Hip Hop, koncertów muzycznych z cyklu „Muzyka łączy pokolenia” połączonych z muzycznymi animacjami i warsztatami wspólnego śpiewania,  spotkań z gwarą śląską pn. „Bery i bojki w godce ślunskiej” warsztatów fotograficznych oraz integracyjne spotkania ze znanymi ludźmi kultury, sztuki i nauki.

 

Koordynator projektu:

Patrycja Sompolska

psompolska@mops.katowice.pl

Tel. (32) 416 22 75 i 885 444 555

Organizatorzy społeczności lokalnej:

Karina Ploch-Oleksy: koleksy@mops.katowice.pl, tel. 502-032-604,

Anna Wołoch: awoloch@mops.katowice.pl, tel. 720-779-447,

Magdalena Sottor: msottor@mops.katowice.pl, 720-776-381,

Agata Nawrot: anawrot@mops.katowice.pl, tel. 501-242-787,

Marek Mierzwa: mmierzwa@mops.katowice.pl, tel. 502-032-544.

 

Specjalista Punktu Poradnictwa i Informacji Obywatelskiej:

Magdalena Michałek: mmichalek@mops.katowice.pl, tel. 720-776-381.

 

Siedziba PAL Bogucice: ul. Markiefki 68 oraz Markiefki 64, Katowice

Informację wytworzył: 
Krzysztof Kryś
Data wytworzenia informacji: 
17.07.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Krzysztof Kryś