„Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach – I etap"

 

Projekt "Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach – I etap" ma na celu niwelowanie, w okresie od września 2018 do października 2020 r., deficytów opiekuńczo – wychowawczych utrudniających realizację funkcji rodziny co najmniej 48 osób (w tym 38K i 10M) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnicy Katowice Szopienice - Burowiec, w tym szczególności młodzież i ich rodziny oraz otoczenie poprzez realizację usług społecznych w ramach Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) tj. wspieranie rodzin, a także umacnianie więzi rodzinnych.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.09.2017 r. – 31.10.2020 r.

Projekt "Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach – I etap" jest przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym wspólnie przez Miasto Katowice – MOPS Katowice oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem”.

Wartość projektu: 938 042,50 zł.

Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego: 797 336,12 zł.

Koordynator projektu:

Katarzyna Górak

ul. Francuska 70, 40-028 Katowice,

telefon: 32 416 22 78, 502 032 846

kgorak@mops.katowice.pl

W ramach projektu realizowana będzie asystentura rodziny - działanie realizowane przez MOPS Katowice.

Kontakt:

adres: Morcinka 19a, 40-124 Katowice

telefon: 32 250 50 16

cps@mops.katowice.pl

W ramach projektu realizowana będzie:

  • Poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne.
  • Grupy samopomocowe/wsparcia dla młodzieży i rodziców.
  • Stacjonarne i wyjazdowe treningi umiejętności społecznych dla Młodzieży.
  • Stacjonarne treningi umiejętności opiekuńczo – wychowawczych dla rodziców.
  • Działania wspierające proces integracji rodziny.
  • Poradnictwo prawne.

działania realizowane przez Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem”.

Kontakt:

adres: Brynicy 7, 40-358 Katowice

kontakt: kontakt@mocnirazem.org

W związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap”, numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.09.02.01-24-03BF/17-00, realizowanego w okresie 01.09.2018 – 31.10.2020, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach oraz Partner projektu Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem” w celu zapewnienia trwałości projektu, gwarantują mieszkańcom miasta dostęp do świadczenia następujących usług:

Udział w grupach samopomocowych prowadzonych przez trenera - dla młodzieży i dla rodziców,
Pomoc specjalistów - pedagoga, psychologa, asystenta rodziny, prawnika.

W ramach trwałości może zostać zapewnionych łącznie 12 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach w/w wsparcia.

Poprzez trwałość rozumie się gotowość do świadczenia powyższych usług, a zatem w sytuacji gdyby dana usługa nie była aktualnie świadczona, zostanie ona uruchomiona, po pojawieniu się osób chętnych do skorzystania z niej.

W razie zainteresowania w/w usługami należy skontaktować się z następującymi osobami:

P. Agnieszka Łojek Dział Projektów i Inicjatyw  MOPS Katowice Tel: 32 416 22 77 e-mail: alojek@mops.katowice.pl

P. Marta Omyła - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem” Tel: 729 974 629 Email:  m.omyla@mocnirazem.org

 

Informację wytworzył: 
Krzysztof Kryś
Data wytworzenia informacji: 
3.09.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Mariusz Nowak